REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uvoz ulja prema navedenom proizvodu (maziva, motor i baza)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Qëllimi: Svrha ovog postupka je da se osigura da subjekt ispunjava uslove tehnicke, pravne, finansijske i kvalitetne proizvode, kao i sposobnost izvještavanja i nadzora tržišta u skladu sa važec´im zakonskim i podzakonskim aktima.

Përshkrimi: Zahtev za licencu podnosi stranka (entitet) Ministrastvu za trgovinu i industriju (MTI). Predmet na pocetku pregleda Interna komisija Odseka za regulisanje tržišta nafte i naftnih derivata (ORTNND). Utvrduje se ispravnost dokumentacije, a izveštaj podnosi Komisiji za verifikaciju tehnickih uslova (KVTU). Ukoliko bude ustanovljeno da ima nedostataka, komisija ce zahtevati da se dokumentacija dopuni do zadatog roka. KVTU ce vršiti terenske posete da bi se utvrdili tehnicki uslovi u skladu sa važecim zakonima i podzakonskim aktima. Komisija sacinjava zapisnik koji zatim podnosi troclanoj Internoj komisiji, koja onda sporovodi završnu proveru dokumentacije i priprema izveštaj za direktora. Direktor mora verifikovati prijavu, a odluka o izdavanju dozvole se donosi u roku od 30 dana od datuma podnošenja prijave. Prijava se, zajedno sa odlukom o izdavanju dozvole i dozvolom koja je spremna za potpisivanje, podnosi kabinetu ministra.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: Komisija za žalbe, Ministarstvo trgovine i industrije

Afati i ankimimit: 15 dana od dana prijema odluke

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Sertifikat o registraciji preduzeća sa podacima o listingu poslovnog subjekta, aktivnost 5151 i rukovodilac / menadžer (Kopija)
 • Uverenje o porezu na dodatu vrednost (ako je registrovan) (Kopija)
 • Dokaz iz Poreske uprave Kosova da su ispunjene fiskalne obaveze (Kopija)
 • Dokaz iz Osnovnog suda da direktor/glavni menadžer nije osudivan za počinjeni zločin na vremenski period duži od 6 (šest) meseci (Originalna)
 • Dokaz od Privrednog suda da kompanija nije u stečaju ili pod sudskom upravom (Originalna)
 • posedovni list gde su rezervoari, a ako ne u ime vlasnika kompanije ili same kompanije, potreban je i ugovor o korišćenju imovine / akumulacija u skladu sa trajanjem dozvole između vlasnika na posedovnoj listi i vlasnika kompanije (Kopija)
 • Dokaz o rezervoarima i njihovoj zapremini (Originalna, Kopija)
 • Saglasnost Agencije za upravljanje vanrednim situacijama u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova (Originalna, Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata1000 evra za dozvolu 500 evra za obnovu dozvole Bankarski transfer 1000400070002411

Formulari nuk është në dispozicion