REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za veleprodaju mazuta

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Qëllimi: Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt zadovolji uslove tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i nadgledanja tržišta u skladu sa važec´im zakonima i podzakonskim aktima.

Përshkrimi: Zahtev za licencu podnosi stranka (entitet) Ministrastvu za trgovinu i industriju (MTI). Predmet na pocetku pregleda Interna komisija Odseka za regulisanje tržišta nafte i naftnih derivata (ORTNND). Utvrduje se ispravnost dokumentacije, a izveštaj podnosi Komisiji za verifikaciju tehnickih uslova (KVTU). Ukoliko bude ustanovljeno da ima nedostataka, komisija ce zahtevati da se dokumentacija dopuni do zadatog roka. KVTU ce vršiti terenske posete da bi se utvrdili tehnicki uslovi u skladu sa važecim zakonima i podzakonskim aktima. Komisija sacinjava zapisnik koji zatim podnosi troclanoj Internoj komisiji, koja onda sporovodi završnu proveru dokumentacije i priprema izveštaj za direktora. U roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, slucaj mora biti overen od strane direktora, kao i rješenje za odobrenje ili odbijanje od strane direktora. Predmet kojim se odluka o odobrenju dostavlja Kabinetu ministra sa licencom pripremljenom za potpisivanje.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: Komisija za žalbe, Ministarstvo trgovine i industrije

Afati i ankimimit: 15 days from the decision

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Sertifikat o registraciji preduzeća sa podacima o listingu poslovnog subjekta, aktivnost 5151 i rukovodilac / menadžer (Kopija)
 • Uverenje o porezu na dodatu vrednost (ako je registrovan) (Kopija)
 • Dokaz iz Poreske uprave Kosova da su ispunjene fiskalne obaveze (Kopija)
 • Dokaz iz Osnovnog suda da direktor/glavni menadžer nije osuđivan za počinjeni zločin na vremenski period duži od 6 (šest) meseci (Originalna)
 • Dokaz od Privrednog suda da kompanija nije u stečaju ili pod sudskom upravom (Originalna)
 • Posedovni list gde su rezervoari, a ako nije na ime vlasnika kompanije ili same kompanije, potreban je i ugovor o korišćenju imovine / rezervoara u skladu sa trajanjem dozvole između vlasnika na spisku vlasnika i vlasnika preduzeća Ili kopiju uvozne dozvole za teška ulja (Overena kopija)
 • Saglasnost Agencije za upravljanje vanrednim situacijama u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova ili kopija uvozne dozvole za teška ulja (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata2000 evra za dozvolu 1000 evra za obnovu dozvole Bankarski transfer 1000400070002411

Formulari nuk është në dispozicion