REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uvoz mazuta ili odredjenih proizvoda (sirova nafta, mazut, tecni bitumen)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Qëllimi: Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt zadovolji uslove tehnicke, pravne, finansijske, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i nadgledanja tržišta u skladu sa važecim zakonima i podzakonskim aktima.

Përshkrimi: Zahtev za licencu podnosi stranka (entitet) Ministrastvu za trgovinu i industriju (MTI). Predmet na pocetku pregleda Interna komisija Odseka za regulisanje tržišta nafte i naftnih derivata (ORTNND). Utvrduje se ispravnost dokumentacije, a izveštaj podnosi Komisiji za verifikaciju tehnickih uslova (KVTU). Ukoliko bude ustanovljeno da ima nedostataka, komisija ce zahtevati da se dokumentacija dopuni do zadatog roka. KVTU ce vršiti terenske posete da bi se utvrdili tehnicki uslovi u skladu sa važecim zakonima i podzakonskim aktima. Komisija sacinjava zapisnik koji zatim podnosi troclanoj Internoj komisiji, koja onda sporovodi završnu proveru dokumentacije i priprema izveštaj za direktora. Direktor mora verifikovati prijavu, a odluka o izdavanju dozvole se donosi u roku od 30 dana od datuma podnošenja prijave. Prijava se, zajedno sa odlukom o izdavanju dozvole i dozvolom koja je spremna za potpisivanje, podnosi kabinetu ministra.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: Komisija za žalbe, Ministarstvo trgovine i industrije

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o registraciji preduzeća (Kopija)
 • Uverenje za porez na dodatu vrednost (Kopija)
 • Dokaz iz Poreske uprave Kosova da su ispunjene fiskalne obaveze (Kopija)
 • Dokaz iz Osnovnog suda da direktor/glavni menadžer nije osuđivan za počinjeni zločin na vremenski period duži od 6 (šest) meseci (Originalna)
 • Dokaz od Privrednog suda da kompanija nije u stečaju ili pod sudskom upravom (Originalna)
 • Važeća kopija dozvole za naftni depo (nafta i gorivo) ILI važeći kupoprodajni ugovor ILI dokaz o upotrebi za sopstvene potrebe (Overena kopija)
 • Posedovni list mesta gde su rezervoari, a ako nije na ime vlasnika kompanije ili same kompanije, potreban je i ugovor o korišćenju imovine / akumulacija u skladu sa trajanjem dozvole između vlasnika na posedovnoj listi i vlasnika kompanije (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o rezervoarima i njihovoj zapremini (ulja za grejanje) (Originalna, Kopija)
 • Saglasnost Agencije za upravljanje vanrednim situacijama u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova (za grejna ulja) (Originalna, Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata2000 EUR za izdavanje dozvole i 1000 EUR za obnovu dozvoleBankarski transfer 1000400070002410

Formulari nuk është në dispozicion