REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za emitere zemaljskih audio i audiovizuelnih medijskih signala (dozvola za niskonaponski radio i TV)

Nezavisna Komisija za Medije

Qëllimi: Regulisanje audio i audiovizuelnih emitera medijskih sadržaja putem distributera u Republici Kosovo.

Përshkrimi: Podnosioci prijava mogu da podnesu zahtev za licencu da se bave uslugama kablovskih operatera pri Nezavisnoj komisiji za medije. Nezavisna komisija za medije se sastoji od sedam 7 clanova koji odlucuju o prijavama za izdavanje dozvola. Nezavisna komisija za medije u roku od trideset (30) dana nakon datuma kraja roka za podnošenje prijava odlucuje na osnovu konkurentnosti da li ce izdati dozvolu podnosiocu prijave, na nacin koji propisuju pravila. Pod izuzetnim okolnostima, Nezavisna komisija za medije može produžiti ogranicenja na najviše šezdeset (60) dana. Isti postupak se primenjuje za produženje dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 7 godina

Organi i ankimimit: Žalbeni odbor

Afati i ankimimit: U skladu sa Zakonom o administrativnoj proceduri

Informatat e kërkuara

 • Podaci o stanici;
 • Naziv predloženog emitera (naziv kako bi se navela stanica);
 • Ključne kontakt osove (ime, adresa, broj telefona glavne kontakt osobe emitera);
 • Prethodne ili trenutne aktivnosti kandidata u polju emitovanja ili publikovanja;
 • Lica ili organizacije koje su povezane sa kandidatom;
 • Razlika od drugih vidova emitovanja;
 • Tehnički podaci;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava; (Originalna)
 • Dokaz o državljanstvu Republike Kosovo; (Originalna)
 • Dokaz o plaćenim taksama i porezima; (Originalna)
 • Dokaz iz Privrednog suda da se trenutno ne vodi pravni spor; (Originalna)
 • Organizaciona struktura (organogram); (Originalna)
 • Finansijsko stanje (Originalna)
 • Plan poslovanja; (Originalna)
 • Dokaz o stručnoj spremi osoblja; (Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPrijavna taksa 100 EUR. Placanje za dobijanje dozvole (Radio =140.00 EUR TV =210.00EUR)Bankarski transfer 1000-4000-7000-1635

Formulari nuk është në dispozicion