REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za maloprodaju tecnog naftnog gasa (LPG)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Qëllimi: Svrha ove procedure je ispunjenje tehnickih uslova za sigurnost, zaštitu zdravlja i životne sredine, ispunjavanje finansijskih, administrativnih, poreskih, opštinskih, zakonskih uslova od strane entiteta, identifikacija subjekata koji se bave naftnim djelatnostima, obezbjedivanje prihoda za budžet kosovo.

Përshkrimi: Zahtev za licencu podnosi stranka (entitet) Ministrastvu za trgovinu i industriju (MTI). Predmet na pocetku pregleda Interna komisija Odseka za regulisanje tržišta nafte i naftnih derivata (ORTNND). Utvrduje se ispravnost dokumentacije, a izveštaj podnosi Komisiji za verifikaciju tehnickih uslova (KVTU). Ukoliko bude ustanovljeno da ima nedostataka, komisija ce zahtevati da se dokumentacija dopuni do zadatog roka. KVTU ce vršiti terenske posete da bi se utvrdili tehnicki uslovi u skladu sa važecim zakonima i podzakonskim aktima. Komisija sacinjava zapisnik koji zatim podnosi troclanoj Internoj komisiji, koja onda sporovodi završnu proveru dokumentacije i priprema izveštaj za direktora.U roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, slucaj mora biti overen od strane direktora, kao i rješenje za odobrenje ili odbijanje od strane direktora. Predmet kojim se odluka o odobrenju dostavlja Kabinetu ministra sa licencom pripremljenom za potpisivanje.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: Komisija za žalbe, Ministarstvo trgovine i industrije

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Sertifikat o registraciji preduzeća sa podacima o listingu poslovnog subjekta, aktivnost 5151 i rukovodilac / menadžer (Kopija)
 • Uverenje za porez na dodatu vrednost (Kopija)
 • Dokaz iz Poreske uprave Kosova da su ispunjene fiskalne obaveze (Originalna)
 • Dokaz iz Osnovnog suda da direktor/glavni menadžer nije osuđivan za počinjeni zločin na vremenski period duži od 6 (šest) meseci (Originalna)
 • Dokaz od Privrednog suda da kompanija nije u stecaju ili pod sudskom upravom (Originalna)
 • Posedovni list, ako nije na ime vlasnika kompanije ili same kompanije, takođe treba ugovor o korišćenju imovine u skladu sa trajanjem licence između vlasnika na vlasniku i vlasniku (Kopija)
 • Ugovor izmedu stanara i vlasnika stana (ako su prostorije iznajmljene) (Originalna)
 • Glavni projekta / deponije. Najmanje stranica na kojoj se nalazi naziv potpisa firme sa pečatom i potpisom, nazivom subjekta ili vlasnika i deponijom (Originalna)
 • Uverenje o ispunjenju tehničkih kriterijuma depoa Ministarstva za ekonomski razvoj (Kopija)
 • Saglasnost Odseka za hitne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 evra za dozvolu 250 evra za obnovu dozvole Bankarski transfer 1000400070002411

Formulari nuk është në dispozicion