REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencimi i objekteve afariste veterinare

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Sektori i Shendetit të Kafshëve

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi i objekteve te subjekteve afariste veterinare, luftimi dhe parandalimi i sëmundjeve infektive të kafshëve, praktika mjekësore veterinare.

Përshkrimi: Aplikuesi e plotëson aplikacionin për licencim të objektit. Me rastin e aplikimit, formohet komisioni, del në vendin e ngjarjes, hartohet procesverbali i inspektimit. Nëse janë të plotësuara kushtet palës i lëshohet për 10 ditë vendimi për ambullantën veterinare nga sektori i shëndetit të kafshëve. Licenca shkon për nënshkrim te Kryeshefi Ekzekutiv i Agjensionit të Ushqimit dhe Veterinarisë.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri i ambulancës;
 • Adresa, vendi;
 • Nr.tel, e-mail;
 • Emri, Mbiemri;
 • Numri i certificatës së biznesit;
 • Personi përgjegjës;
 • Numri fiskal;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Certifikata e regjistrimit të subjektit afarist veterinar; (Kopje e vertetuar)
 • Dëshmi për përgatitjen shkollore të aplikuesit; (Kopje e vertetuar)
 • Dëshmi për përgatitjen shkollore të punësuarve; (Kopje e vertetuar)
 • Kontratën e punëdhënësit dhe teknikëve të veterinarisë; (Kopje)
 • Pëlqimin nga ana e kuvendit komunal; (Origjinal)
 • Dokumentet e identifikimit; (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa500 euro hera e parë - 150 euro për vazhdim të licencësPagesa në cash 1000 4000 7000 2896