REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za distributere zemaljskih audio i audiovizuelnih medijskih signala (radio i TV)

Nezavisna Komisija za Medije

Qëllimi: Svrha ove procedure je regulisanje audiovizuelnih medijskih usluga u Republici Kosovo i stvaranje konkurencije na slobodnom tržištu za medije na Kosovu.

Përshkrimi: Podnošenje aplikacije od strane subjekta za licencu za pružanje usluga audio i adiovizuelnih medijskih usluga posredstvom distributivnih operatora vrši Nezavisna komisija za medije. Komisiju cini 7 clanova koji odlucuju o prijavama za izdavanje dozvola. Nezavisna komisija za medije u roku od trideset (30) dana nakon datuma kraja roka za podnošenje prijava odlucuje na osnovu konkurentnosti da li ce izdati dozvolu podnosiocu prijave, na nacin koji propisuju pravila. Pod izuzetnim okolnostima, Nezavisna komisija za medije može produžiti ogranicenja na najviše šezdeset (60) dana.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 10 godina

Organi i ankimimit: Žalbeni odbor

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Podaci o stanici;
 • Naziv predloženog emitera (naziv kako bi se navela stanica);
 • Ključne kontakt osobe (ime, adresa, broj telefona glavne kontakt osobe emitera);
 • Podaci o vlasništvu (pun naziv preduzeća, adresa sedišta, opis aktivnosti, imena i adrese članova borda direktora kompanije);
 • Prethodne ili trenutne aktivnosti kandidata u polju emitovanja ili publikovanja;
 • Osobe ili organizacije koje su povezan sa kandidatom;
 • Razlika od drugih vidova emitovanja;
 • Programski sadržaj;
 • Tehnički podaci;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava; (Originalna)
 • Dokaz o državljanstvu Republike Kosovo; (Originalna)
 • Dokaz o izmirenim finansijskim obavezama; (Originalna)
 • Dokaz iz Privrednog suda da se trenutno ne vodi pravni spor; (Originalna)
 • Organizaciona struktura (organogram); (Originalna)
 • Finansijsko stanje; (Originalna)
 • Plan poslovanja; (Originalna)
 • Dokaz o stručnoj osposobljenosti osoblja za programska i tehnička pitanja; (Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPrijavna taksa 100 EUR Placanje za dobijanje dozvole 500,00 EUR za TV 200,00 EUR za radio 1000-4000-7000-1635

Formulari nuk është në dispozicion