REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uvoz tecnog naftnog gasa (TNG)

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Qëllimi: Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i prac´enja tržišta u skladu sa važec´im zakonima i podzakonskim aktima.

Përshkrimi: Zahtev za licencu podnosi strana (entitet) Ministarstvu trgovine i industrije. Na pocetku, ovo pitanje razmatra komisija odeljenja za regulatorna pitanja nafte za moguc´e nedostatke i dostavlja se Komisiji za tehnicku validaciju. Komisija za provjeru tehnickih uslova izlazi na terenu i provjerava tehnicke uslove u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji su na snazi. Isto izraduje zapisnik koji podnosi Domu Komisije, a zatim sa tri clana vrši konacnu proveru dokumentacije i priprema izvještaj za direktora. U roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, slucaj mora biti overen od strane direktora, kao i rješenje za odobrenje ili odbijanje od strane direktora. Predmet kojim se odluka o odobrenju dostavlja Kabinetu ministra sa licencom pripremljenom za potpisivanje.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: Komisija za žalbe, Ministarstvo trgovine i industrije

Afati i ankimimit: 15 dana od dana prijema odluke

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Sertifikat o registraciji preduzeća sa podacima o listingu poslovnog subjekta, aktivnost 5151 i rukovodilac / menadžer (Kopija)
 • Uverenje o porezu na dodatu vrednost (ako je registrovan) (Kopija)
 • Dokaz iz Poreske uprave Kosova da su ispunjene fiskalne obaveze (Originalna)
 • Dokaz iz Osnovnog suda da direktor/glavni menadžer nije osuđivan za pocinjeni zločin na vremenski period duži od 6 (šest) meseci (Originalna)
 • Dokaz od Privrednog suda da kompanija nije u stečaju ili pod sudskom upravom (Originalna)
 • Kopija važeće licence za deponiju tečnog naftnog gasa ili maloprodajne benzinske stanice tečnog naftnog gasa (Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata2000 evra za dozvolu 1000 evra za obnovu dozvole Bankarski transfer1000400070002411

Formulari nuk është në dispozicion