REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenciranje pravnih lica koja prave izveštaje o proceni uticaja na životnu sredinu.

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Qëllimi: Svrha ove procedure je imenovanje fizickih i pravnih lica koja prave izveštaje o proceni uticaja na životnu sredinu.

Përshkrimi: Podnosilac prijave se prijavljuje kod Ministarstva za izdavanje licence. Ministarstvo osniva privremenu komisiju koja pregleda zahtev i organizuje ispit u roku od 15 dana. Podnosioci prijava ce prisustvovati pregledu u svrhu izdavanja dozvole, a nakon održavanja ispita, komisija obaveštava o rezultatima one koji su polagali isput u roku od 30 dana. Dozvola se izdaje nakon uspešno položenog ispita. Postupak za produženje dozvole je isti. Medutim, primenjivace se drugacije stope.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godine

Organi i ankimimit: Osnovnom sudu u Prištini

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Stručno univerzitetsko obrazovanje
 • Radno iskustvo
 • Učešće u izradi izveštaja EIA ili ekološkoj ekspertskoj proceni
 • Učestvovanje u ekološkim istraživanjima ili studijama
 • Lista referenci
 • Dodatni podaci
 • Aneksi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna)
 • Uverenje da najmanje tri (3) fizička lica imaju dozvolu za sačinjavanje izveštaja o proceni ekoloških posledica (Originalna)
 • Plaćena naknada (Originalna)
 • Dokumenti se dostavljaju Ministarstvu radi dobijanja dozvole (moraju biti overeni) (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata80 evra za pregled prijave 350 evra za izdavanje dozvole 80 evra za obnovu dozvole Bankarski transfer 1000400070002120

Formulari nuk është në dispozicion