REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za distributere audio i audiovizuelnih medijskih usluga preko kablovske mreže, IPTV, OTT i satelita

Nezavisna Komisija za Medije

Qëllimi: Svrha ove procedure je regulisanje mrežnih usluga za kablovske operatere u Republici Kosovo.

Përshkrimi: Podnosioci prijava mogu da podnesu zahtev za licencu da se bave uslugama kablovskih operatera pri Nezavisnoj komisiji za medije. Nezavisna komisija za medije se sastoji od sedam 7 clanova koji odlucuju o prijavama za izdavanje dozvola. Nezavisna komisija za medije u roku od trideset (30) dana nakon datuma kraja roka za podnošenje prijava odlucuje na osnovu konkurentnosti da li ce izdati dozvolu podnosiocu prijave, na nacin koji propisuju pravila. Pod izuzetnim okolnostima, Nezavisna komisija za medije može produžiti ogranicenja na najviše šezdeset (60) dana. Isti postupak se primenjuje za produžavanje dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 10 godina

Organi i ankimimit: Žalbeni odbor

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Podaci o stanici;
 • Naziv predloženog emitera (naziv kako bi se navela stanica);
 • Ključne kontakt osobe (ime, adresa, broj telefona glavne kontakt osobe emitera);
 • Podaci o vlasništvu (pun naziv preduzeca, adresa sedišta, opis aktivnosti, imena i adrese clanova borda direktora kompanije);
 • Prethodne ili trenutne aktivnosti kandidata u polju emitovanja ili publikovanja;
 • Osobe ili organizacije koje su povezan sa kandidatom;
 • Razlika od drugih vidova emitovanja;
 • Programski sadržaj;
 • Tehnički podaci;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava; (Originalna)
 • Opis oblasti emitovanje koja mora biti predstavljena u vidu digitalne mape; (Originalna)
 • Dokaz od nadležne institucije (RAEPC) o dozvolama za frekvencije; (Originalna)
 • Uverenje iz Osnovnog suda (ne sme biti starije od tri (3) meseca) da kandidat nije deo krivičnog postupka; (Originalna)
 • Izjava da kandidat ne drži višu javnu funkciju, bilo putem direktnih izbora ili putem imenovanja od strane višeg službenika; (Originalna)
 • Pisana izjava da kandidat ne učestvuje u višim, menadžerskim/izvršnim strukturama bilo koje političke stranke i/ili bilo koje verske organizacije; (Originalna)
 • Dokaz da oprema za prijem signala omogućuje sortiranje kanala u skladu sa željama korisnika; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPlacanje (100 EUR za prijavu) (Za dobijanje dozvole za distributera kablovskog programa, IPTV) (Do 1.000 stanovnika 150.00 EUR) (From 1.000 – 10.000 inhabitants 300.00 EUR) (From 10.000 – 50.000 inhabitants 500 EUR) (Od 50.000 – 100.000 stanovnika 1.150.00 EUR) (Od 100.000 – 200.000 stanovnika 5.000,00 EUR) (Preko 250.000 stanovnika 20.000,00 EUR) Distributeri - OTT 5.000,00 EUR Distributeri satelitskog programa 1.500,00 EUR Bankarski transfer 1000-4000-7000-1635

Formulari nuk është në dispozicion