REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uvoz i veleprodaju cigara i nargila

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Departman Trgovine

Qëllimi: Svrha ove procedure je nadgledanje subjekata koji se bave uvozom i prometom duvana i duvanskih proizvoda i provjeravanje kvaliteta duvana na tržištu.

Përshkrimi: Zahtev za prijava se podnosi kancelariji za prijem prijava pri Ministarstvu. Službenik prosleduje slucaj Komisiji za pregled zahteva: Komisija pregleda prijave i odlucuje o dodeli, produženju, odbijanju ili oduzimanju dozvole. Slucaj se privodi kraju, podnosi Departmanu Trgovine. Dozvola se priprema, a podnosilac prijave se poziva da preuzme dozvolu i obavi neophodnu uplatu.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo trgovine i industrije, Odbor za žalbe

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Adresa sedišta, skladišta ili prodajnog mesta
 • Br. telefona, br. faksa i elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Neophodna vrsta dozvole

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za izdavanje dozvole (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzeću (Overena kopija)
 • Overena kopija uverenja za PDV poreskog obveznika (Kopija)
 • Dokaz koji pokazuje da su ispunjeni zahtevi PUK (Kopija)
 • Dokaz da preduzeće nije u fazi likidacije ili da nije pod sudskom upravom. (Originalna)
 • Dokaz da direktor ili odgovorno lice pravnog lica nije osuđivano za počinjeni zločin na vremenski period duži od šest meseci. (Originalna)
 • Entitet koji podnese zahtev za izdavanje dozvole za uvoz sirovog duvana MTI-u mora da podnese dozvolu koju izdaje MPŠRR za industrijsku preradu duvana (Originalna)
 • Subjekt koji podnese zahtev za izdavanje dozvole za uvoz cigareta i papira u formi filtera prema tarifnom broju 481310, podnosi dozvolu koju izdaje MPŠRR za industrijsku preradu duvana (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata3000 evra za dozvolu, 1500 evra za obnovu dozvole Bankarski transfer 1000400070002410

Formulari nuk është në dispozicion