REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za izvoz proizvoda od duvana, osim nefermentisanog i nepreradenog duvana

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Departman Trgovine

Qëllimi: Svrha ove procedure je nadgledanje subjekata ukljucenih u izvoz i uvoz za plasman duvana i njenih proizvoda, kao i za garantovanje kvaliteta proizvoda na tržištu.

Përshkrimi: Zahtev podnosi kancelariji za podnošenje prijava. Službenik prosleduje slucaj Komisiji za pregled zahteva: Komisija pregleda prijave i odlucuje o dodeli, produženju, odbijanju ili oduzimanju dozvole. Slucaj se privodi kraju, podnosi Departmanu Trgovine. Dozvola se priprema, a podnosilac prijave se poziva da preuzme dozvolu i obavi uplatu.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo trgovine i industrije, Odbor za žalbe

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Naziv pravnog lica
  • Adresa sedišta, skladišta ili prodajnog mesta
  • Br. telefona, br. faksa i elektronska pošta
  • Ime i prezime odgovornog lica

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Zahtev za izdavanje licence (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzecu u okviru podataka o preduzeću, moraju se pribaviti identifikacioni brojevi 4635 i 4726 (Overena kopija)
  • Overena kopija uverenja za PDV poreskog obveznika (Kopija)
  • Dokaz koji pokazuje da su ispunjeni zahtevi PUK (Kopija)
  • Dokaz da preduzeće nije u fazi likidacije ili da nije pod sudskom upravom. (Originalna)
  • Dokaz da direktor ili odgovorno lice pravnog lica nije osuđivano za počinjeni zločin na vremenski period duži od šest meseci. (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata50 EUR za izdavanje dozvole, 25 EUR za obnovu dozvoleBankarski transfer 1000400070002410

Formulari nuk është në dispozicion