REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uvoz i veleprodaju duvana

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Departman Trgovine

Qëllimi: Svrha ove procedure je nadgledanje subjekata koji se bave trgovinom duvana i njegovim proizvodima kako bi osigurali njihov kvalitet na tržištu.

Përshkrimi: Prijava se podnosi prijemnoj kancelariji. Službenik šalje slucaj Komisiji za potraživanja. Komisija razmatra zahteve i odlucuje o davanju, produženju, odbijanju ili oduzimanju dozvole. Kompletan sadržaj se dostavlja Ministarstvu trgovine, koja priprema licencu. Nakon toga, stranka je obaveštena da podigne dozvolu i izvrši placanje.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo trgovine i industrije, Odbor za žalbe

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Adresa sedišta, skladišta ili prodajnog mesta
 • Br. telefona, br. faksa i elektronska pošta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za izdavanje dozvole (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Overena kopija uverenja za PDV poreskog obveznika (Kopija)
 • Dokaz koji pokazuje da su ispunjeni zahtevi PUK (Kopija)
 • Dokaz da preduzeće nije u fazi likidacije ili da nije pod sudskom upravom. (Originalna)
 • Dokaz da direktor ili odgovorno lice pravnog lica nije osuđivano za počnjeni zločin na vremenski period duži od šest meseci. (Originalna)
 • Lice koje od MTI traži licencu za uvoz neprerađenog duvana mora dostaviti dozvolu za industrijsku preradu duvana, koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i regionalnog razvoja; (Overena kopija)
 • Lice koje traži licencu za uvoz cigaretnog papira i praznih cigareta sa filterom, u skladu sa tarifnim brojem 481310 mora dostaviti na uvid dozvolu za industrijsku preradu duvana, koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i regionalnog razvoja; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata20.000 EUR (produženje dozvole 10.000 EUR)Bankarski transfer 1000400070002410

Formulari nuk është në dispozicion