REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Registracija stranog preduzeca

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Qëllimi: Svrha ovog administrativnog postupka je omoguciti razlicitim subjektima da registruju poslovanje u obliku stranog društva i istovremeno vrše svoju djelatnost na Kosovu.

Përshkrimi: Podnosilac prijave popunjava obrazac prijave, koji se nalazi na zvanicnoj internet stranici Agencije za registraciju preduzeca na Kosovu (ARBK), podnosilac prijave podnosi licno, licno podnosi obrazac za prijavu svakom servisnom centru ARBK-a. Obrazac je pod kontrolom službenika prijema, obraduje se dokument, obradjuje službenik za obradu podataka, a Business Certifikat se izdaje sa brojem preduzeca i fiskalnim brojem.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nema vremenskog ogranicenja

Organi i ankimimit: Agencija za registraciju biznisa

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Adresa sedišta
 • Telefon, adresa elektronske pošte
 • Aktivnost koju lice obavlja
 • Ime i prezime odgovornog lica, adresa

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Ispunjavanje formulara A0 (Originalna)
 • Odluka o otvaranju inostranog preduzeća (Originalna)
 • Odluka o imenovanju direktora i registrovanog agenta (Originalna)
 • Odluka nadležnog suda da preduzeće postoji (overeno kod notara) (Kopija)
 • Uverenje o poslovanju (original ili overena kopija koja ne sme biti starija od tri meseca od datuma izdavanja i ako nije na albanskom, srpskom ili engleskom, dokument mora biti preveden na jedan od ova tri jezika; prevod mora biti overen kod notara) za otvaranje poslovne jedinice na Kosovu. (Kopija)
 • Lični dokument (lična karta, pasoš) vlasnika, direktora ili ovlašćenih lica koja su deo preduzeća (Overena kopija)
 • Lični dokument (lična karta, pasoš) vlasnika, direktora ili ovlašcenih lica koja su deo preduzeća (Overena kopija)
 • Saglasnost registrovanog agenta u skladu sa Članom 23 Zakona br. 02/L-123 (NEMA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata

Formulari nuk është në dispozicion