REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ovlašcenje za procenu usaglašenosti za liftove i njihove bezbednosne komponente

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek Industrije

Qëllimi: Svrha ovog postupka je procena tehnicke i profesionalne kompetentnosti tiela za ocenu usaglašenosti koja vrše inspekciju novih liftova i onih koji se koriste.

Përshkrimi: Podnosilac prijave podnosi zahtev za ovjeru zajedno sa potrebnom dokumentacijom Ministarstvu industrije. Nakon toga, Ministarstvo trgovine i industrije uspostavlja komisiju za razmatranje i procenu aplikacija za odobrenje. Komisija razmatra dokumentaciju koju podnosi podnosilac prijave, a zatim priprema izveštaj sa preporukama komisije koje se, nakon potpisivanja od strane svih clanova komisije, dostavlja ministru. Ako se donosi odluka o davanju ovlašcenja, podnosilac prijave zatim priprema odluku o odobravanju ovlaštenja za koju istovremeno podnosiocu prijave koji potpiše izjavu o povjerljivosti i dobije ovlaštenje se obaveštava. Ovlašceni subjekti su dužni da podnesu zahtjev za nastavak ovlašcenja nakon isteka roka utvrdjenog u Odluci o ovlašcenju koju je potpisao ministar MTI.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: Ministrastvo za Trgovinu i Industriju

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Opšti podaci o podnosiocu prijave, naziv preduzeća
 • Adresa sedišta i poslovnice, br. telefona, adresa elektronske pošte
 • Podnosilac prijave
 • Opseg i obim rada koji se tiče procene usaglašenosti za koji se traži odobrenje
 • Kadrovski kapaciteti
 • Tehnički kapaciteti
 • Beleške koje potvrduju podatke u zahtevu

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za ovlašcenje organa za procenu usaglašenosti (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Kopija)
 • Uverenje o akreditaciji (Overena kopija)
 • Administrativna poreska uplatnica (Originalna)
 • Plaćanje za dobijanje ovlašćenja (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataNaknada za prijavu 50 evra Placanje za odobrenje od 100 evraBankarski transfer 1000400070002411

Formulari nuk është në dispozicion