REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ovlašcenje za procenu usaglašenosti za igracke

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek Industrije

Qëllimi: Svrha ove procedure je procena tehnicke i profesionalne nadležnosti tiela za ocenu usaglašenosti koja obavljaju postupke ocenjivanja usaglašenosti za igracke kako slijedi: Ispitivanje tipa i unutrašnja kontrola proizvodnje. Ovi postupci se sprovode na zahtev proizvodaca pre stavljanja igracaka na tržište. Ovo se radi kako bi se garantovalo javno zdravlje.

Përshkrimi: Podnosilac prijave podnosi prijavu za odobrenje i celokupnu neophodnu dokumentaciju Odeljenju za industriju. Nakon toga, Ministrastvo za Trgovinu i Industriju osniva komisiju koja pregleda prijave. Komisija pregleda dokumente koje je podnosilac prijave podneo, predsednik komisije piše izveštaj, ukljucujuci preporuke, što onda potpisuje svaki clan odbora. Ako postoji odluka da se odobri ovlašcenje podnosiocu prijave, priprema se takva odluka i saopštava se podnosiocu prijave koji potpisuje sporazum o poverljivosti podataka i onda dobija ovlašcenje. Ovlašcena lica imaju obavezu da podnesu zahtev za obnovu odobrenja nakon roka koji je naveden u odluci o davanju odobrenja, a koju je potpisao ministar za TI-u

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: Ministrastvo za Trgovinu i Industriju

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Opšti podaci o podnosiocu prijave, naziv privrednog entiteta
 • Adresa sedišta i poslovnice, br. telefona, adresa elektronske pošte
 • Podnosilac prijave
 • Polje i obim posla za ocenu usaglašenosti za koju se traži odobrenje
 • Kadrovski kapaciteti
 • Tehnički kapaciteti
 • Beleške koje potvrduju podatke u zahtevu

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za ovlašcenje organa za procenu usaglašenosti (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Uverenje o akreditaciji (Kopija)
 • Administrativna poreska uplatnica (Originalna)
 • Polisa osiguranja (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataBesplatnoBankarski transfer

Formulari nuk është në dispozicion