REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikat o kategoriji hotela

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek Industrije

Qëllimi: Osiguravanje bezbedne usluge hotela i restorana u cilju zaštite javnog zdravlja.

Përshkrimi: Prijave za hotele se podnose pri arhivi Odseka za industriju, odnosno pri Odeljenju za turizam, gde se slucaj prima i šalje predsedniku Komisije za klasifikaciju i kategorizaciju. Komisija za klasifikaciju i kategorizaciju pregleda dokumentaciju podnosilaca prijave, nakon cega je Komisija u obavezi da poseti lica koja su ispunila kriterijume odgovarajuce dokumentacije. Na osnovu uputstva za procenu, koje je deo AI, vrši se procena hotela. Nakon procene Komisije, Komisija donosi odluku koja se tice kategorisanih objekata, odreduujuci dodeljenu kategoriju. Ministar, na osnovu ove odluke, potpisuje sertifikat o kategorizaciji. Nakon potpisa ministra, hotle se smatra kategorisanim.

Baza ligjore

 • ZAKON Br. 04/L-176 O TURIZMU
 • Administrativno uputstvo (MTI) br. 19/2013 o regulisanju rada na razvoju sistema procene smeštajnih kapaciteta Clan 6

Vlefshmeria e lejes: Sertifikat važi 4 godine

Organi i ankimimit: Ministrastvo za Trgovinu i Industriju

Afati i ankimimit: U skladu sa Zakonom o administrativnoj proceduri

Informatat e kërkuara

 • Naziv ugostiteljskog objekta/hotela
 • Prijava
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Pecat i potpis hotela/ugostiteljskog objekta
 • Zahtev za klasifikaciju i kategorizaciju hotela/ugostiteljskih objekata (Formular 1);
 • Uverenje o klasifikaciji (Formular 2)
 • Potvrda (Formular 3)
 • Sistem procene osnovnih elemenata kategorizacije hotela zasnovan na bodovima
 • Tabela klasifikacije i kategorizacije;
 • Uputstva o sprovodenju u delo ove Direktive o klasifikaciji i kategorizaciji prenocišta.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijavni formular Br. 1 (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Interni hotelski statut (Originalna)
 • Dokaz od osiguravajuce kompanije koja pokriva klijente i vlasnika. (Kopija)
 • Kopija identifikacije vlasnika (Overena kopija)
 • Lika, pamfleti ili CD koji prikazuje kako izgleda hotel (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion