REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Registrovanje društva sa ogranicenom odgovornošcu

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu društva sa ogranicenom odgovornošcu kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Përshkrimi: Obrazac za prijavu je dostupan on-line na zvanicnoj internet stranici Agencije za registraciju Kosova (ARBK). Obrazac se popunjava i podnosilac zahteva (ili osoba ovlašc´ena za registraciju) dostavlja obrazac za prijavu licno u svakom servisnom centru ARBK-a. Obrazac proverava službenik prijema, predmet se protokoliše, obraduje službenik za obradu podataka, odobrenje subjekta odobrava službenik za odobrenja, a poslovni certifikat se izdaje sa brojembiynisa i fiskalnim brojem.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nema granice

Organi i ankimimit: Agencija za registrovanje biznisa

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Broj prijave
 • Naziv preduzeća
 • Adresa preduzeca, br. telefona, elektronska pošta
 • Aktivnost koju lice obavlja
 • Podaci o vlasniku, direktoru i registrovanom agentu
 • Ime i prezime podnosioca prijave
 • Datum podnošenja prijave
 • Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Ispunjavanje formulara A0 (Originalna)
 • Statut na osnovu Člana 33 Zakona br. 02/L-123 (Originalna)
 • Sporazum kompanije na osnovu Člana 86 Zakona br. 02/L-123 (Originalna)
 • Lični dokument (lična karta, pasoš) vlasnika i ovlašcenih lica koja su deo preduzeća (Overena kopija)
 • Saglasnost registrovanog agenta u skladu sa Članom 33.2 Zakona br. 02/L-123 (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion