REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Registrovanje industrijskog dizajna

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Agencija za Industrijsku Svojinu

Qëllimi: Zaštita industrijskog dizajna vlasnika - pojedinca ili kompanije koje je registrovala dizajn - osigurana iskljuciva prava protiv neovlašcenog kopiranja ili imitacije od strane trecih strana. Ovo pomaže poštenoj zaradi od ulaganja. Efikasan sistem zaštite takode pomaže u ostvarivanju koristi potrošaca tako što ohrabruje lojalnu konkurenciju i poštenu trgovinu. Zaštita industrijskog dizajna podržava rast privrede tako što povecava nivo kreativnog duha u sektorima industrije i proizvodnje, kao i umetnosti i tradicionalnim zanatskim aktivnostima. To takode ima efekta na proširenje trgovine i izvoz lokalnih proizvoda.

Përshkrimi: Zahtev za registrovanje industrijskog dizajna se podnosi putem prijavnog formulara KIS (IPO). Dolazi do pregleda prijave koja mora jasno da prikaže graficki opis dizajna. Službenik za industrijski dizajn pregleda zahtev i prosleduje ga direktoru Agencije za industrijski dizajn koji ga potpisuje i vraca. Nakon toga, zahtev se zakljucuje objavljivanjem industrijskog dizajna.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministrastvo za Trgovinu i Industriju

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Podaci o datumu i broju prijave
 • Podaci o podnosiocu prijave
 • Podaci o zastupniku podnosioca prijave
 • Podaci o prijemu uplate prijavne takse
 • Oznaka proizvoda i klasifikacija klasa prema Lokarnom sistemu za međunarodnu klasifikaciju
 • Podaci o projektantu
 • Podaci o pravu prvenstva ako se ovo pravo zatraži.
 • Dodatni podaci (ako ih ima)
 • Potpis ili pečat podnosioca prijave
 • Potpis i pečat Agencije za industrijsku svojinu

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 240

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za registrovanje industrijskog dizajna (Originalna)
 • Dokaz o plaćenoj taksi (Originalna)
 • Slika/opis koji objašnjava raspored ili uzorak industrijskog dizajna (Originalna)
 • Proizvod ili informacije o dizajnu proizvoda za koji je namera da se izvrši prijava (Originalna)
 • Ovlašcenje za ovlašcenog zastupnika (Originalna)
 • Kada se traži pravo prioriteta, podaci koji potvrduju datum i mesto gde ili kome su prijave prethodno bile dostavljene (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata50Plata sa markicom 1000400070002410

Formulari nuk është në dispozicion