REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Registrovanje zaštitnog znaka

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Agencija za Industrijsku Svojinu

Qëllimi: Registrovanje zaštitnog znaka i sprecavanje trece strane od korišcenja zaštitnog znaka bez odobrenja vlasnika, iskljuciva pravila i koristi koje se ticu registrovanog zaštitnog znaka.

Përshkrimi: Zahtev za registrovanje zaštitnog znaka se podnosi putem prijavnog formulara Kancelariji za industrijsku svojinu. Dolazi do pregleda prijava, gde graficki prikaz mora biti jasno naznacen. Kada je registrovan zaštitni znak, bice dostupan javnosti tri meseca kako bi trece strane mogle da eventualno ospore zaštitni znak. Na kraju ovog perioda, Kancelarija za industrijsku svojinu znak registruje ili odbacuje kao takav.

Baza ligjore

 • ZAKON BR. 04/L-026 O TRGOVACKIM MARKAMA
 • Administrativno uputstvo br. 12/2012 o administrativnim taksama za registrovanje zgrada na industrijskoj imovini
 • Administrativno uputstvo br. 13/2012 o registrovanju zaštitnog znaka

Vlefshmeria e lejes: 10 godina

Organi i ankimimit: Agencija za Industrijsku Svojinu

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Podaci o podnosiocu prijave
 • Podaci koji se ticu zastupnika podnosioca prijave - podaci o bibliografiji
 • Provera prijavne takse
 • Provera prijavnih taksi za patente, uključujući broj patentnih prijava
 • Formalno ispitivanje prijave po dostavljanju kancelariji za prijem
 • Ispitivanje prijave za patent
 • Ispitivanje i poredenje skica

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 360

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za registraciju zaštitnog znaka (Originalna)
 • Dokaz o plaćenoj taksi (Originalna)
 • Lista robe i usluga za koju se traži zaštita (Originalna)
 • Taksa za registrovanje zaštitnog znaka (Originalna)
 • Ovlašcenje za ovlašćenog zastupnika (Kopija)
 • Kopija znaka za koji se traži zaštita (Originalna)
 • Kada se traži pravo prioriteta, podaci koji potvrduju datum i mesto gde ili kome su prijave prethodno bile dostavljene (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataTaksa za podnošenje zahteva za pojedinacnu dozvolu do tri predmeta iznosi 40 EUR; Taksa za pojedinacnu zašticenu registraciju do tri predmeta nakon ispita takode iznosi 40 EUR; Uverenje o registrovanju takode iznosi 10 EUR; Ukoliko ima više od tri predmeta, za svaki predmet mora biti placena dodatna taksa od 5 EUR.Plata sa markicom 1000400070002410

Formulari nuk është në dispozicion