REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ovlašcenje za usluge verifikovanja rada mernih uredjaja

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Metrologiju

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je sprovodjenje zakona o metrologiji, tj. odobrenje za vrste legalno kontrolisanih mernih uredjaja, što omogucuje da su kvalitetni merni uredjaji u prometu i da se u isto vreme postiže zaštita potrošaca.

Përshkrimi: Stranka u skladu sa važecim zakonima podnosi zahtjev za odobrenje mernog uredjaja u Agenciji za metrologiju i nakon što je zahtev pregledao odgovorno osoblje, onda se vrši verifikacija ili kalibracija mernog uredjaja. Ako merni uredjaj zadovoljava tehnicko-metrološke uslove, on je zapecacen i stranka dobija odgovarajuce odobrenje, koje ima vreme zavisno od tipa uredjaja za merenje.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godina

Organi i ankimimit: Agencija za metrologiju

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime podnosioca prijave
 • Naziv i lokacija proizvodaca mernog uređaja
 • Naziv mernog uredaja i zaštitni znak proizvodača mernog uređaja
 • Podaci o svrsi mernog uređaja
 • Podaci o tehničkim i metrološkim karakteristikama
 • Tehnicka dokumentacija mernog uređaja
 • Model mernog uređaja
 • Za merne uređaje koji rade sa integrisanim procesorom, tj. merne uređaje koji se kontrolišu preko personalnog računara je takode neophodan uređaj za ispitivanje i identifikovanje softverskih podataka o neovlašćenom pristupu konfiguracijama softvera.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Uverenje o stručnoj spremi ovlašćenih metrologa (Originalna)
 • Overena fotokopija lične isprave ovlašćenog metrologa ili uverenje o prebivalištu na Kosovu, ukoliko metrolog nije državljanin republike Kosovo (Kopija)
 • Ugovori o radu na najmanje 3 godine za osoblje; (Originalna)
 • Dokaz da se preduzeće ne nalazi u stečajnom postupku. (Originalna)
 • Postupci i dokumentacije za ispitivanje/proveru mernih uređaja na polju autorizacije, odobreno od strane Odeljenja za metrologiju na Kosovu (Overena kopija)
 • Korisnička uputstva, uputstva za održavanje i praćenje stanja opreme za ispitivanje i verifikaciju od strane proizvođača, (Originalna)
 • Zahtevi, izveštaji o ispitivanju, uverenja o verifikaciji, odobreno od strane Odeljenja za metrologiju na Kosovu; (Originalna)
 • Izveštaj o ispitivanju i proveri opreme, uz tehničke podatke i uverenja o kalibraciji za svaki komad opreme/standard ili uverenje o proveri za dodatnu opreme, odnosno uverenja o ispitivanje za referentne materijale; (Originalna)
 • Dokaz od ovlašćenog metrologa da on/a nije osuđivan/a za krivično delo uz zatvorsku kaznu na najmanje 3 meseca za krivično delo sa predumišljajem; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataBroj radnih sati (5 EUR/sat)Bankarski transfer 1000400070002410

Formulari nuk është në dispozicion