REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ovlašcenje subjekta za pripremu mernih uredjaja za zakonsku verifikaciju

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Metrologiju

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je postizanje, u skladu sa medjunarodnom praksom i standardima, najviših standarda entiteta u oblasti metorologije koji nameravaju da se bave uslugama verifikovanja rada mernih uredjaja.

Përshkrimi: Podnosioci prijava podnose svoj zahtev i pratecu dokumentaciju za ovlašcenje za laboratorije u oblasti metrologije pri Kosovskoj Agenciji za Metrologiju. Zahteve pregledaju terenski radnici agencije. Nakon pregleda citavog slucaja i, ukoliko su ispunjeni svi uslovi u skladu sa primenljivim zakonodavstvom, šef Kosovske Agencije za Metrologiju odlucuje o izdavanju ovlašcenja za laboratorije u oblasti metrologije.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Agencija za metrologiju

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv operatera
 • Adresa sedišta
 • Telefon, adresa elektronske pošte
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat operatera

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o registraciji preduzeca (Kopija)
 • Ugovori o radu i sertifikati obuke za zaposlene; (Kopija)
 • Administrativne upustva u oblasti ispitivanja i verifikacije vodomera; (Kopija)
 • Uputstva proizvođača o upotrebi opreme za ispitivanje; (Originalna)
 • Uputstvo za održavanje i praćenje regularnosti testne opreme; (Kopija)
 • Formulari za molbu za verifikaciju i testiranje izvještaja o pravnoj meri, (Overena kopija)
 • Kopije odluka kojima se usvajaju vrstu brojila koja verifikuje servis (Originalna)
 • Evidenciju opreme za ispitivanje sa tehničkim podacima i podacima o verifikaciji i / ili kalibraciji, kao i certifikate za verifikaciju i / ili sertifikate za kalibraciju za svaku opremu za ispitivanje i / ili standarda. (Originalna, Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata250 evroBankarski transfer1000400070002410

Formulari nuk është në dispozicion