REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencimi i mësimdhënësve të karrierës

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Depratamenti i Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është e drejta për të punuar si mësimdhënës dhe garanton cilësinë e shërbimit të mësimdhënies.

Përshkrimi: Të gjithë mësimdhënësit e punësuar në institucionet arsimore/shkolla janë të obliguar të aplikojnë për licencim. Të gjithë mësimdhënësit aplikojnë në Sektorët e Inspeksionit në Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. Aplikantët përgatisin dosjet sipas kritereve të përcaktuara dhe të dhënat e tyre vendosen në sistemin elektronik/programin e bazës së të dhënave. Nga këto të dhëna Sektori i trajnimeve përgatit teknikisht vendimet të nëshkruara nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë dhe Licencat të nënshkruara nga Kryetari i KSHLM-së në afat prej 30 ditëve. Procesi vazhdon dhe të drejtë aplikimi ka secili mësimdhënës i punësuar nga Drejtoritë Komunale të Arsimit.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Numri i letërnjoftimit
 • Numri në listën e pagave
 • Emri i personit dhe mbiemri
 • Komuna ku punon
 • Emri i prindit dhe mbiemri i vajzërisë
 • Data e lindjes/vendbanimi
 • Adresa/Gjinia
 • Gjuha amtare/statusi civil
 • Nacionaliteti
 • Shteti i lindjes/shtetësia
 • Telefoni dhe adresa kontaktuese/Emaili
 • Profesioni
 • Institucioni ku punon
 • Vendi i lindjes/vendbanimi
 • Protokoli dhe data e pranimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licenca për mësimdhënës (Origjinal)
 • Diploma (Origjinal)
 • Kontrata e punës (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Origjinal)
 • Formulari i kërkesës (Origjinal)
 • Certifikimet e trajnimeve dhe gradave tjera (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion