REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenciranje karijere nastavnika

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Odsek za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja

Qëllimi: Svrha ove procedure je pravo da radi kao nastavnik i garantuje kvalitet usluge nastave.

Përshkrimi: Svi nastavnici koji su zaposleni u obrazovnim ustanovama/školama su u obavezi da se prijave za licencu. Svi nastavnici podnose prijavu Sektoru za inspekcije pri Ministarstvu Obrazovanja Nauke I Tehnologije. Podnosioci prijava pripremaju dokumenta u skladu sa definisanim kriterijumima i podaci se unose u elektronski sistem/softver sa bazom podataka. Na osnovu ovih podataka, Sektor za obuku vrši tehnicku pripremu odluka koje potpisuje Generalni sekretar Ministarstva Obrazovanja Nauke I Tehnologije, a licence potpisuje Predsednik SCTL u roku od 30 dana. Proces se nastavalja i svaki nastavnik kog zapošljavaju opštinska Odeljenja za obrazovanje ima pravo da se prijavi.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Broj lične karte
 • Broj platnog spiska
 • Ime i prezime osobe
 • Opština gde se obavlja rad
 • Ime oca i devojačko prezime/prezimena majke
 • Datum rođenja/trenutna adresa stanovanja
 • Adresa/pol
 • Maternji jezik/gradanski status
 • Nacionalnost
 • Zemlja rođenja/državljanstvo
 • Telefon i kontakt adresa/elektronska pošta
 • Profesija
 • Ustanova gde se obavlja rad
 • Mesto rođenja/trenutna adresa stanovanja
 • Protokol i datum prijema

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Dozvola za obavljanje nastave (Originalna)
 • Diploma (Originalna)
 • Ugovor o radu (Originalna)
 • Lična karta (Originalna)
 • Prijavni formular (Originalna)
 • Uverenja o obukama i drugim programima (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion