REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Uvozna dozvola za proizvode životinjskog porekla

Agencija za hranu i veterinarstvo, Pogranični veterinarski inspektorat

Qëllimi: Svrha ove procedure je da omoguci uvoz iz fabrika sa niskim rizikom po javno zdravlje. Dozvola se izdaje samo za trece zemlje i zemlje clanice CEFTA.

Përshkrimi: Podnosilac prijave za dozvolu za uvoz proizvoda životinjskog porekla mora biti stanovnik Republike Kosovo. U slucaju zastupnicke kompanije/korporacije u Republici Kosovo, podnosilac prijave mora biti ovlašceni zastupnik kompanije. Prijavni formulari za uvozne dozvole možete pronaci u sedištu Agencije ili na internet stranici www.auv-ks.net, ili putem mejla. Nakon podnošenja prijave, dozvolu istog dana izdaje Sektor za veterinarsku inspekciju, a potpisuje je šef Pogranicnog veterinarskog inspektorata. Isti postupak se primenjuje za proširenje dozvole. Ova dozvola je neophodna samo za države koje nisu clanice EU.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3- 6 meseca

Organi i ankimimit: Agencija za hranu i veterinarstvo

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime podnosioca prijave;
  • Uvoznik;
  • Izvoznik;
  • Fabrika, broj fabrike;
  • Kontakt telefon;
  • Uslovi skladištenja/prevoza;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Veterinarsko zdravstveno uverenje za pošiljku koje izdaje nadležni organ zemlje odakle se vrši izvoz; (Originalna)
  • Uverenje o poreklu; (Originalna)
  • Prijem robe; (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion