REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Pëlqim sanitar për depot për produkte medicinale, paisje medicinale, fabrikat farmaceutike

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Inspektorati Sanitar

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i kushteve tekniko sanitare dhe higjieniko - sanitare të objekteve ku zhvillohet çfarëdo veprimtari.

Përshkrimi: Për marrjen e pëlqimit Sanitar për kushtet tekniko - higjieniko sanitare të objekteve aplikuesi merr aplikacionin në Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinarisë, përkatësisht në Inspektoratin Sanitar. Pas plotësimit të aplikacionit, sjelljes së dokumenteve të kërkuara dhe plotësimit të kushteve, Inspektorët e Inspektoratit Sanitar japin pëlqimin brenda 2 ditësh.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Është pa afat (e përhershme) përvec nëse subjekti bën ndërrime në objekt apo ndryshim të adresës.

Organi i ankimimit: Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri;
  • Subjekti;
  • Adresa;
  • Komuna;
  • Tel, Fax:
  • E-maili

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e regjistrimit të biznesit; (Origjinal)
Pa pagesë