REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Priznavanje diplome više strucne škole i nivoa osnovnih akademskih studija

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Odsek za visoko obrazovanje

Qëllimi: Svrha ove procedura je priznavanje i nostrifikacija diploma i stepenovanih diploma višeg obrazovanja koje su stecene na akreditovanim i priznatim institucijama višeg obrazovanja van Republike Kosovo, sa ciljem zapošljavanja nakon priznavanja u Republici Kosovo.

Përshkrimi: Podnosilac prijave vrši prijavu pri Državnom centru za akademsko priznavanje i informacije o priznavanju diplome stecene u inostranstvu pri Ministarstvu Obrazovanja Nauke I Tehnologije Državni savet i profesionalni clanovi Saveta pregledaju zahtev podnosioca prijave najviše 4 meseca. Državni savet za priznavanje diploma donosi odluku o priznavanju diploma. Priznavanje podrazumeva zvanicno priznanje Ministarstva Obrazovanja Nauke I Tehnologije diplome koja je stecena u inostranstvu, što potvrdjuje tacnost i autenticnost iste i služi za zapošljavanje u Republici Kosovo.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes:

Organi i ankimimit: Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Univerzitet / ustanova
 • Naziv / stepen
 • Program
 • Mesto (zemlja, grad)
 • Datum podnošenja prijave
 • Potpis
 • Lični podaci
 • Podaci o stečenom stepenu
 • Podaci o prethodno stečenom obrazovanju
 • Lista za proveru
 • Izjava podnosioca prijave
 • Potpis
 • Datum

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Pisani zahtev za priznanje/nostrifikaciju (Originalna)
 • Formular (Originalna)
 • Identifikacioni dokument (Overena kopija)
 • Diploma (Originalna)
 • Diplomski rad (Overena kopija)
 • Program studija (Originalna)
 • Dopuna diplome (Originalna)
 • Overena diploma (Kopija)
 • Transkript ocena/overeno uverenje o ocenama (Kopija)
 • Overena diploma prethodnih studija (Kopija)
 • Transkript ocena/overeno uverenje o ocenama sa prethodnih studija (Kopija)
 • Diploma i preveden prepis ocena (Originalna)
 • Overen prevod diplome ili uverenje i prepis ocena ili uverenje o stečenim ocenama (ukoliko su na jeziku koji nije jedan od zvaničnih jezika Republike Kosovo) (Originalna)
 • Aneksi diplome (ukoliko ih dotična ustanova ima) (Originalna)
 • Kopija disertacije (rezime rada - najviše tri stranice, mora biti preveden ukoliko nije na jednom od zvaničnih jezika); (NEMA)
 • Priznanica (administrativna taksa u iznosu od 30 €, može se dobiti pri NRIC, Kosovo) (NEMA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata30 EUR Bankarski transfer1000400070002605

Formulari nuk është në dispozicion