REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për shfrytëzim zejtar

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është ndërmarrja e aktiviteteve të shfrytëzimit zejtar të burimeve minerale në Kosovë.

Përshkrimi: Paraqitja e kërkesës nga subjekti për licencë bëhet në Departamentin Ligjor Komisionin e Pavaruru për Miniera e Minerale, shqyrtimi i kërkesës për dhënjen e licencës bëhet nga Bordi dhe brenda 90 ditëve Komisioni i Pavarur për Miniera e Minerale bënë lëshimin e vendimin me një shpjegim me shkrim për dhënien e licencës. Kjo licencë i leshohet vetëm Komunave.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 25 (njëzetë e pesë) vite

Organi i ankimimit: Në Gjykatën kompetente

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Numri i kërkesës të KPMMM-së
 • Data e paraqitjes së kërkesës
 • Koha e paraqitjes së kërkesës (ora)
 • Nënshkrimi
 • Emri i biznesit
 • Adresa e regjistruar zyrtarisht
 • Vendi i aplikacionit
 • Zona kadastrale - Komuna
 • Nr. Regjistrimit të biznesit
 • Numri i telefonit
 • Numri i telefonit mobil
 • Adresa elektronike
 • Paraqitja e kërkesës
 • Shqyrtimi i kërkesës
 • Kriterjet e dhënies së licencës; Deklarata e parashkruesit të kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Formulari i kërkesës (Origjinal)
 • Dëshmi nga Gjykata Themelore që aplikuesi nuk është i dënuar për veprat penale me heqje lirie më shumë se 6 (Origjinal)
 • Certifikata e regjistrimit biznesit (Origjinal)
 • CV (Origjinal)
 • Harta (Origjinal)
 • Pëlqim mjedisor (Origjinal, Per shikim)
 • Programi për shfrytëzim (Origjinal)
 • Plani i mbylljes së minierës dhe programi i rehablitimit (Origjinal)
 • Garancioni për përmbushjen e detyrimeve (Origjinal)
 • Marrëveshje mbi të drejtën sipërfaqësore (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa2000 euro për lëshimin e licencësTransfer bankar 1000430070055950 kodi 50019
Tarifa200 euro për aplikimTransfer bankar 1000430070055950 kodi 50019

Sharko formularët