REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za posebne aktivnosti

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Qëllimi: Svrha ove procedure je izdavanje dozvole pravnim licima koja obavljaju posao sa asfaltnim ili betonskim bazama

Përshkrimi: Zahtev se podnosi Pravnom odseku pri Nezavisnoj Komisiji za Rudnike i Minerale. Reviziju prijave za izdavanje licence vrši Odbor, a Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale u roku od 60 dana izdaje odluku, zajedno sa objašnjenjem gde se navodi zašto je odobrena licenca . Dozvola za posebne aktivnosti obuhvata: bušenje, kopanje, uzorkovanje, ukljucujuci sirove uzorke, geofizicka merenja, ukljucujuci merenja koja koriste vazduhoplove ili visokovoltažne elektricne metode, rad mašinerije ili opreme i sve druge povezane aktivnosti koje se sprovode u svrhu istraživanja koje fizicki modifikuju ili menjaju površinu zemlje, kao i korišcenje eksploziva za potrebe rudarskog sektora, dozvolu za rudarske aktivnosti, dozvolu za preradu sirovih mineralnih materijala. "

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godine

Organi i ankimimit: Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • ICMM broj zahteva
 • Datum podnošenja prijave
 • Vreme podnošenja prijave (sat)
 • Prihvaćeno potpisom
 • Naziv preduzeća
 • Formalno registrovana adresa
 • Mesto podnošenja prijave
 • Katastarska zona - opština
 • Br. registracije preduzeća
 • Broj telefona
 • Broj mobilnog telefona
 • Elektronska pošta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijavni formular (Originalna)
 • CV - radna biografija (Originalna)
 • Mapa (Originalna)
 • Program rehabilitacije (Originalna)
 • Ekološka dozvola (Originalna)
 • Sporazum o pravima na površini (Originalna)
 • Program za posebne aktivnosti (Originalna)
 • Zahtev za prijavu (Originalna)
 • Dozvola za koju se podnosi prijava (Originalna)
 • Garancija za ispunjenje obaveza (Originalna)
 • Uverenje o plaćenom porezu koji izdaje Poreska uprave Kosova (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata100 EUR za separaciju, 100 EUR za asfaltnu bazu i 100 EUR za beton bazuBankarski transfer

Formulari nuk është në dispozicion