REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për hulumtim për të gjitha mineralet e tjera

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është hulumtimi i lëndëve minerale në Republikën e Kosovës, mbikëqyrja e personave në industrinë minerale, lehtësimi dhe mbështetja e një pjesëmarrje dhe konkurrence më të madhe të sektorit privat në industrinë minerare.

Përshkrimi: Paraqitja e kërkesës nga subjekti për licencë bëhet në Departamentin Ligjor të Komisionin e Pavarur për Miniera e Minerale, shqyrtimi i kërkesës për dhënien e licencës bëhet nga Bordi dhe brenda 60 ditëve Komisionin i Pavarur i Miniera dhe Mineraleve bën lëshimin e vendimin me një shpjegim me shkrim për dhënien e licencës.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 (tri) vite

Organi i ankimimit: Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Afati i ankimimit: Sipas Ligjit për procedurat administrative

Informatat e kërkuara

 • Numri i kërkesës të KPMMM-së
 • Data e paraqitjes së kërkesës
 • Koha e paraqitjes së kërkesës (ora)
 • Pranuar nga nënshkrimi
 • Emri i biznesit
 • Përfaqësuar nga
 • Adresa e regjistruar zyrtarisht
 • Vendi i aplikacionit
 • Zona kadastrale - Komuna
 • Nr. Regjistrimit të biznesit
 • Numri i telefonit
 • Numri i telefonit mobil
 • Adresa elektronike
 • Kriteret për dhënien e licencës
 • Deklarata e parashkruesit të kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Formulari i kërkesës (Origjinal)
 • Dëshmi nga Gjykata Themelore që aplikuesi nuk është i dënuar për veprat penale me heqje lirie me shumë se 6 (gjashtë muaj) (Origjinal)
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Origjinal)
 • Dëshmi nga Gjykata Ekonomike se aplikuesi nuk është në falimentim ose nën administrim të dhunshëm gjyqësor (Origjinal)
 • CV-ja (Origjinal)
 • Harta (Origjinal)
 • Programi i hulumtimit (Origjinal)
 • Pëlqim mjedisor (Origjinal)
 • Pëqim komunal (Origjinal)
 • Kërkesa për licencë/ Deklarata e parashkruesit të kërkesës (Origjinal)
 • Për vazhdim të licencës kërkohet vetëm kopja e licencës fillestare, Harta, Përshkrimi i hulumtimit të kryer deri në atë kohë, Programi i hulumtimit, Kërkesa për licencë dhe Deklarat e parashtruesit të kërkesës (NUK KA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa1000 euro - taksë për lëshimin e licencësTransfer bankar 1000430070055950 kodi 50019
Tarifa1000 euro - tarifë për aplikimTransfer bankar 1000430070055950 kodi 50019

Sharko formularët