REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencimi institucioneve të arsimit të lartë privat

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Departamenti i Arsimit të Lartë

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është që me anë të kësaj procedure, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të mbikëqyrë zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore të institucioneve të arsimit privat për të gjitha nivelet.

Përshkrimi: Institucionit aplikon për licencë në Zyrën për Arsim dhe Aftësim Privat pastaj formohet komisioni nga Sekretari i Përgjithshëm për shqyrtimin e të gjitha licenëcave, Komison i veçantë i cili përbëhet prej 5 zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Sekretari i Përgjithshëm në afat prej 12 muaj merr vendim për dhënien e licencës.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3-5 vite për çdo vit ripëtëritje

Organi i ankimimit: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Formulari nuk është i përcaktuar, aplikuesi në formë të lirë aplikon.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 12 muaj

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kërkesa për licencim e BPrAL; (Origjinal)
 • Vendimi për themelimin e BPrAL (Origjinal)
 • Emërtimi dhe selia e BPrAL (Kopje)
 • Struktura organizative e BPrAL(organogrami) (Kopje)
 • Historiku i shkurtër i BPrAL (vetëm për ato që kanë punuar edhe më parë) (Kopje)
 • Certifikata e regjistrimit nga organi kompetent; (Origjinal)
 • Dëshmia për pronësinë ose për marrjen me qira të lokaleve së paku për kohën e kërkuar për licencë (Kopje)
 • Vërtetimi mbi plotësimin e kushteve higjieniko-sanitare (Origjinal)
 • Vërtetimi mbi plotësimin e kushteve për siguri; (NUK KA)
 • Statuti për qeverisje (Kopje)
 • Rregullorja e punës (Kopje)
 • Kodi i mirësjelljes i BPraL (Kopje)
 • Vërtetimi nga organet e juridiksionit se kundër themeluesit të BPrAL nuk është hapur ndonjë procedurë ligjore (Origjinal)
 • Lokale të mjaftueshme dhe të pajisura sipas standardeve të përcaktuara nga MASHT (Kopje)
 • Objektet në të cilat zhvillohet veprimtaria arsimore, kërkimore-shkencore duhet të jenë të pajisura me leje ndërtimi nga organi kompetent dhe te dedikuara për këtë veprimtari; (Kopje)
 • Bibliotekën me inventar dhe me fond të pasur librash nga fusha përkatëse (Per shikim)
 • Kabinetet me pajisje kompjuterike dhe me pajisje përkatëse për fushat e caktuara (Per shikim)
 • Lista e punëtorve mësimorë, kërkimoro-shkencorë, me gradat dhe thirjjet akademike dhe kualifikime përkatëse të fushës së ngushtë (kopjet e vërtetuara të diplomave ose të certifikatave, për diplomat e marra jashtë kopja e diplomës së barasvlerësuar/njohur) (Kopje)
 • Lista e kuadrit administrative dhe ndihmës; shkalla e kualifikimit të tij/saj (fotokopjet e vërtetuara të diplomave/certifikatave) (Kopje)
 • Plani dhe programi vjetor i punës së BPrAL (Kopje)
 • Emërtimi i dokumenteve që BPrAL do t`u lëshojë studentëve (modelet); (Kopje)
 • Kopja e kontratës ndërmjet BPrAL dhe personelit (modeli) (NUK KA)
 • Garancioni bankar për shumën e të hyrave nga studentët për vitin akademik i cili garanton përfundimin e programit si dhe në rastin emosakreditimit të programit apo mbylljes së BPrAL për transferin e studentëve në BPrAL tjetër në bazë të marrëveshjes së lidhur mes VPrAL nën mbikëqyrjen e AKA; (Origjinal)
 • Plani i biznesit i BPrAL për kohëzgjatjen e kërkesës për licencim, së paku tri vite; (Kopje)
 • Shuma e caktuar e pagesës që student është i obliguar të paguaj për një vit akademik (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa1500 euro për fakultete dhe institute dhe 4000 euro për fakulteteTransfer bankar 1000 4000 7000 26 05

Sharko formularët