REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Njohja e diplomave parauniversitare

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Depratamenti i Politikave të Arsimit Parauniversitar

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është barasvlera dhe njohja e dokumenteve shkollore që vijnë nga vendet e ndryshme të botës e që kanë të bëjnë me arsimin parauniversitar Njohja dhe barasvlera bëhet me qëllim të vazhdimit te studimeve apo ushtrimit të profesionit në këtë nivel të shkollimit.

Përshkrimi: Pala e interesuar aplikon në Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë në departmentin për politika të arsimit parauniversitar –divizioni i arsimit të përgjithshëm, përkatsisht barasvlera dhe njohja e dok. dhe diplomave parauniversitare.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: pa kufizim

Organi i ankimimit: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Nuk ka formë të formularit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

  • Diplomës ose dëftesë për nivelin e shkollimit. (Kopje)
  • Kërkesën (Origjinal)
  • Certificata e lindjes (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa5 euro deftesë dhe 10 euro diplomëTransfer bankar1000400070002605

Formulari nuk është në dispozicion