REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za posredništvo u osiguranju (licenca za brokersku firmu, licenca za agentsku kompaniju Licenca kompanije za pregled štete / procenu)

Centralna Banka Republika Kosova, Odsek za licenciranje i standardizaciju

Qëllimi: Svrha ove procedure je uspostavljanje minimalnih uslova koje zainteresovane strane moraju ispuniti u cilju dobijanja licence za posrednika u osiguranju. Ovim postupkom se ureduje proces procene prijava, te se omogucava da na tržište budu samo ona pravna lica koja ispunjavaju kriterijume koji su navedeni u važecoj zakonskoj regulativi.

Përshkrimi: Zainteresovani za dobijanje dozvole za posredništvo u osiguranju moraju ispuniti sve kriterijume koji su navedeni u zakonu br. 05/L-045 o osiguranju, što je neophodno u procesu prijave. Ukoliko želite da podnesete prijavu za dobijanje dozvole, prvo morate kontaktirati Odeljenje za izdavanje dozvola i standardizaciju u okviru Centralne banke Kosova kako biste zakazali termin pre podnošenja prijave. CBK ce prihvatiti prijave samo ukoliko je vec održan preliminarni sastanak. Nakon preliminarnog sastanka, podnosilac prijave ce dobiti obrasce i uzorke, u skladu sa procedurama CBK. Prijava se mora podneti u pisanom obliku. Prijavu potpisuje osnivac i dostavlja je Centralnoj banci Kosova u fizickom prisustvu zastupnika osnivaca. Prijava mora biti podneta zajedno sa celokupnom dokumentacijom navedenom u zakonu br. 05/L-045 o osiguranju, Pravilniku o izdavanju dozvola posrednicima u osiguranju i internim dokumentima CBK. Nakon što podnosilac prijave popuni prijavu, izvršni odbor Centralne banke Kosova odlucuje u roku od 90 dana o odobrenju ili odbijanju prijave. Dozvola za brokera osiguranja ce biti izdata na neodredjen vremenski period i ne može se preneti. Dostavljena dokumentacija mora biti na jednom od dva zvanicna jezika Republike Kosovo, bilo u originalu ili u vidu overene kopije.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Dozvola se izdaje na neodredjen vremenski period.

Organi i ankimimit: Nadležni sud

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Matična kompanija posrednik;
 • Preduzeće koje podnosi prijavu/potencijalni posrednik;
 • Zastupnik preduzeća koje podnosi prijavu/potencijalni posrednik;
 • Vlasništvo nad preduzećem koje podnosi prijavu/potencijalnim posrednikom;
 • Organizacija i kontrola;
 • Poslovni ciljevi;
 • Rizici;
 • Adekvatnost kapitala;
 • Potencijalna dodata vrednost za finanijski sistem na Kosovu;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijavni formular; (Originalna)
 • Dokumentacija za predloženu kompaniju posrednika, uključujući overene kopije originalne dokumentacije kojom je osnovana kompanija, kao i predlog adrese; (Kopija)
 • Ime, državljanstvo, stručna sprema, radno iskustvo i reference, kao i kopija lične isprave direktora (ukoliko je primenljivo) i više uprave predložene kompanije, kao i najmanje jedan agent, odnosno broker koji ima dozvolu CBK; (Overena kopija)
 • Zvanično uverenje nadležnog suda u kome se navodi svaka moguća krivična presuda za krivična dela i sve krivične postupke za akcionare, direktore (ukoliko je primenljivo) i predloženu višu upravu; (Originalna)
 • Zvanični obrazac CBK u kome se daje ovlašćenje CBK da zatraži informacije od nadležnih ustanova u svrhu provere krivične istorije za svakod direktora (ukoliko postoje) i višu upravu predloženog preduzeća; (Originalna)
 • Dokument kojim se dokazuje iznos predloženog odvojenog posredničkog kapitala, uključujući informacije o poreklu tog kapitala; (Kopija)
 • Biznis plan, uključujući, između ostalog, organizacionu strukturu predložene posredničke kompanije, očekivane finansijske izveštaje za tri (3) godine, odnosno podatak o tome da li postoje revidirani finansijski izveštaji za protekle tri (3) godine; (Originalna)
 • Privremeni ugovor sa osiguravačem u čije će se ime aktivnost obavljati; (Originalna)
 • Dokument - ugovor o zakupu i obaveštenje - obrazac za ispunjavanje tehničkih uslova kojim se potvrđuje da posrednička kompanija poseduje okruženje i adekvatnu infrastrukturu za obavljanje aktivnosti; (Originalna)
 • U svakom slučaju gde je podnosilac prijave inostrana finanijska institucija koja predlaže osnivanje podružničke posredničke kompanije na Kosovu, trebalo bi dostaviti izjavu nadležnog organa matične države da nema prepreka pokretanju predloženih aktivnosti na Kosovu (ukoliko je to kriterijum koji navodi zakonodavstvo matične zemlje), kao i zvanično odobrenje nadležnih organa posredničke kompanije. Statut inostrane matične kompanije, zajedno sa finansijskim izveštajima matične kompanije moraju biti dostavljeni zajedno sa dokumentima inostranih podnosilaca prijave; (Originalna)
 • Dokumenti koji moraju biti podneti zajedno sa prijavnim obrascem i drugim podacima koje CBK može smatrati adekvatnim (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPlacanje za dobijanje dozvole: Dozvola za brokersku firmu 5 000 evra Dozvola za agentsku firmu 3 000 evra Dozvola kompanije za pregled štete / procenu 3 000 evraBankarski transfer 1000700010000130

Formulari nuk është në dispozicion