REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za osiguravajuce kompanije - licenca za osiguravaca

Centralna Banka Republika Kosova, Odsek za licenciranje i standardizaciju

Qëllimi: Svrha ove procedure je uspostavljanje minimalnih uslova koje zainteresovane strane moraju moraju ispuniti u cilju dobijanja licence za osiguravaca. Ovim postupkom se ureduje pregled prijave, te se omogucava da na tržište budu samo ona pravna lica koja ispunjavaju kriterijume koji su navedeni u važecoj zakonskoj regulativi.

Përshkrimi: Ukoliko podnesete prijavu za dobijanje ove licence, prvo morate kontaktirati Odeljenje za izdavanje dozvola i standardizaciju u okviru Centralne banke Kosova kako biste zakazali termin pre podnošenja prijave. Zainteresovana lica za dobijanje dozvole za osiguravaca - osiguravajucu kompaniju moraju ispuniti sve kriterijume koji su navedeni u zakonu br. 05/L-045 o osiguranju, što je neophodno u procesu prijave. Prijava se mora podneti u pisanom obliku. Prijavu potpisuje osnivac i dostavlja je Centralnoj banci Kosova u fizickom prisustvu zastupnika akcionara osnivaca. Prijava mora biti podneta zajedno sa celokupnom dokumentacijom navedenom u zakonu br. 05/L-045 o osiguranju, Pravilniku o izdavanju dozvola za osiguravace i internim dokumentima CBK. Dostavljena dokumentacija mora biti na jednom od dva zvanicna jezika Republike Kosovo, bilo u originalu ili u vidu overene kopije.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Dozvola se izdaje na neodreden vremenski period.

Organi i ankimimit: Centralna banka Kosova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Podaci o matičnom osiguravaču;
 • Podaci o preduzeću koje podnosi prijavu;
 • Podaci o zastupniku preduzeća koje podnosi prijavu / potencijalnom osiguravaču;
 • Vlasništvo nad preduzećem koje podnosi prijavu;
 • Organizacija i kontrola osiguravača;
 • Poslovni ciljevi;
 • Rizici;
 • Adekvatnost kapitala;
 • Potencijalna dodata vrednost za industriju osiguranja na Kosovu;
 • Ime, državljanstvo, prebivalište, stručna sprema i iskustvo u radu direktora i viših menadžera predloženog osiguravača, uključujući istoriju preduzeća i poslovanja u proteklih deset (10) godina;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijavni formular; (Originalna)
 • Dokument kojim se potvrđuje posedovanje odobrenog i odvojenog kapitala predloženog osiguravača ili filijale osiguravača iz inostranstva, kao i dodatna sredstva za početne troškove, na način na koji je to navedeno u čl. 19, stavovima 1 i 2 Zakona o osiguranju i Pravilniku o izdavanju dozvola osiguravačima i filijalama osiguravača iz inostranstva, uključujući podatke o poreklu kapitala i dodatnih sredstava; (Originalna)
 • Lista akcionara, vrsta akcija, nominalna vrednost akcija, procenat akcionarskog kapitala i potencijalna povezana lica ili strane; (Originalna)
 • Pojedinačni izveštaji o predloženim direktorima osiguranja i višim upravnicima; (Originalna)
 • Biznis plan koji uključuje, između ostaog, organizacionu strukturu predloženog osiguravača ili inostranog osiguravača; (Originalna)
 • Predviđena priroda aktivnosti osiguranja i finansijski izveštaji za tri (3) godine; (Originalna)
 • Lični podaci, istorija preduzeća i poslovanja u proteklih deset godina, zajedno sa revidiranim finansijskim izveštajima za protekle tri (3) godine (ukoliko postoje) za svakog od većih akcionara koji imaju deset (10%) ili više procenata udela u predloženom akcionarskom vlasništvu; (Originalna)
 • Za svakog direktora ili višeg upravnika, odnosno glavnog akcionara predloženog osiguravača ili filijale inostranog osiguravača, zvanično uverenje iz suda u kome se navode čitav krivičan dosije, dokumenti o ličnom stečaju, diskvalifikovanje od bavljenja profesijom; istorija prošlog, odnosno trenutnog angažovanja na upravljačkim poslovima bilo koje korporacije ili drugog preduzetničkog organa (poput PUK ili Penzionog fonda) koji je prošao postupak insolventnosti, ukoliko je primenljivo; (Originalna)
 • Nacrti ugovora, uključujući opšte i posebne uslove ugovora o osiguranju u skladu sa klasom osiguranja za koju se zahteva izdavanje dozvole; (Originalna)
 • Plan realizacije mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma; (Originalna)
 • Kad god je podnosilac prijave inostrani osiguravač koji predlaže osnivanje podružnice ili filijale na Kosovu, trebalo bi dostaviti izjavu nadzornog organa matične zemlje da nema prepreka pokretanju predloženih aktivnosti na Kosovu, te da to preduzeće vrši konsolidovani nadzor aktivnosti u smislu inostranog osiguravača, uključujući podružnicu ili filijalu osiguravača iz inostranstva za kog se traži dozvola za rad na Kosovu; (Originalna)
 • Uverenje o plaćenoj taksi za izdavanje dozvole; (Originalna)
 • Dokumenti koji su navedeni u prijavnom obrascu i drugi dodatni podaci koje CBK može smatrati važnim. (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata10.000 EURBankarski transfer 1000700010000130

Formulari nuk është në dispozicion