REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Regjistrimi i Mjeteve Matëse në Regjistër

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencioni i Metrologjisë së Kosovës

Qëllimi: Qëllimi është mbrojtja e konsumatorit dhe që të mos plasohen në treg apo mos të përdoren mjetet matëse të cilat nuk janë ligjërisht të kontrolluara.

Përshkrimi: Kërkesa i drejtohet me shkrim Agjencisë së Metrologjisë së Kosovës (AMK) nga ana e subjektit ekonomik për vendosjen në Regjistrin e Mjeteve Matëse, bëhet vlerësimi i dokumentacionit teknik, EU certifikatës së ekzaminimit të tipit, certifikatës së sistemit të aprovuar të cilësisë të lëshuara nga Trupat Notifikuese të BE-së (Notify Body) si dhe EU Deklarata e Konformitetit e lëshuar nga prodhuesi për mjetin matës për të cilin është bërë aplikimi, bëhet kontrolli vizual i mostrës dhe i dërgohet njoftimi për vendosje në Regjistrin e Mjeteve Matëse në web faqen e AMK-së.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 10 vite

Organi i ankimimit: Komisionin Profesional për Ankesa

Afati i ankimimit: 30 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe mbiemri i parashtruesit të kërkesës
 • Emri dhe vendi i prodhuesit të mjetit matës
 • Emërtimi i mjetit matës si dhe shenja e prodhuesit të mjetit matës
 • Të dhënat për dedikimin e mjetit matës
 • Të dhënat mbi karakteristikat tekniko-metrologjike të mjetit matës
 • Emri i operatorit ekonomik
 • Adresa e selisë
 • Telefoni, email-i
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e operatorit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Dokumentacioni teknik për mjetin matës (NUK KA)
 • Mostra e mjetit matës (përveç mjeteve matëse të cilat sipas konstruktimit janë të vendosura në mënyrë statike (të pa lëvizshme) apo për shkak të dimensioneve të tyre që nuk mund të transportohen (NUK KA)
 • EU Certifikata e ekzaminimit të tipit e lëshuar nga një Trup Notifikuese e BE-së (NUK KA)
 • Certifikata e aprovimit të Sistemit të Cilësisë për prodhuesin, e lëshuar nga një Trup Notifikuese e BE-së (NUK KA)
 • EU Deklarata e Konformitetit (NUK KA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
TaksaPa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion