REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Odluka/saglasnost za osnivanje poslovnog inkubatora

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Investicije i Podršku Preduzecima - KIESA

Qëllimi: Omogucavanje stvaranje poslovnog inkubatora, koji ima za cilj da pomogne u stvaranju održivog poslovnog potencijala, pružajuci zajednicke usluge preduzetništva, usluga poslovne podrške, pristupa tehnickoj opremi, unapredenja veština i tehnologija, davanje odgovarajuceg zakupa i upotrebljivih prostora za poslovanja.

Përshkrimi: Osnivanje poslovnog inkubatora može pokrenuti Vlada Kosova na osnovu predloga odgovarajuceg ministarstva, opštine ili u okviru projekta javno-privatnog partnerstva u skladu sa važecim Zakonom o javno-privatnim partnerstvima. Zahtev, zajedno sa odgovarajucom dokumentacijom, podnosi pokretac Kosovskoj agenciji za investicije i podršku preduzecima (KIESA), koja nakon procene zahteva daje preporuku ministru MTI-a za odobrenje ili odbijanje zahteva osnivanja poslovnog inkubatora. MTI, na osnovu preporuke KIESA-e, donosi odluku o odobrenju ili odbijanju zahteva, najkasnije 30 dana nakon prijema zahteva.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 99 godina.

Organi i ankimimit: Komisija za žalbe koju je osnovao MTI

Afati i ankimimit: 30 dana od prijema Odluke

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana od prijema zahteva.

Dokumentacioni i kërkuar

  • Zahtev za osnivanje (NEMA)
  • Potvrda o vlasništvu ili Ugovor za korišćenje nepokretne imovine, za najmanje 10 (deset) godina (NEMA)
  • Objašnjenje opšteg javnog interesa i ekonomske opravdanosti (NEMA)
  • Odluka Skupštine opštine, ukoliko je opština osnivač inkubatora (NEMA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataBesplatno

Formulari nuk është në dispozicion