REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za tehnicki pregled vozila

Ministarstvo za Infrastrukturu

Qëllimi: Svrha licence za tehnicki pregled vozila je pružanje usluge tehnickog pregleda vozila i prikljucnih vozila. Tehnicki pregled se vrši od centara za tehnicki pregled vozila, koji su licencirani od strane Ministarstva za infrastrukturu.

Përshkrimi: Za dobijanje licence subjekat podnosi zahtev i dostavlja dokumentaciju Ministarstvu za infrastrukturu. Dokumentacija se dostavlja kao kopija u arhivi Ministarstva, dok original mora se dostaviti tokom provere. Proveru dokumentacije i uslova vrši komisija koju imenuje ministar za infrastrukturu. Ministarstvo u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja zahteva ce odluciti o odobrenju ili odbijanju zahteva. Ukoliko komisija utvrdi da subjekat nije ispunio uslove za licenciranje i nije popunio potrebnu dokumentaciju, onda se može dozvoliti još jedan dopunski rok od najviše trideset (30) dana za ispunjavanje uslova. Licencu za tehnicki pregled vozila izdaje ministar za infrastrukturu. Licenca je neotudiva i neprenosiva.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Stalna

Organi i ankimimit: Ministarstvo za infrastrukturu

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Naziv subjekta;
  • Sedište;
  • Broj kontakta i elektronska pošta;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Potvrda o registraciji biznisa sa brojem delatnosti tehničkog pregleda i sertifikat fiskalnog broja; (Originalna)
  • Potvrda o vlasništvu; (Originalna)
  • Kopiju plana i sertifikat o vlasništvu ne starije od šest (6) meseci ili ugovor o zakupu ne manje od šest (6) godina, overene od nadležnog organa; (Kopija)
  • Dokaz da objekat ima dozvolu za priključenje na put ukoliko se objekat priključuje na nacionalnom i regionalnom putu; (Originalna)
  • Registar opreme i pribora za tehnički pregled za odgovarajuće linije tehničkog pregleda kao i sertifikati o njihovoj kalibriaciji; (Overena kopija)
  • Registar osoblja (pre-ugovor o radu, stručnu spremu, radno iskustvo i vozačku dozvolu za odgovarajuću liniju tehničkog pregleda; (Originalna)
  • Takođe, subjekt mora imati prostor, objekat, opremu i osoblje za vršenje tehničkog pregleda.; (NEMA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Naknada• taksa od 3.000 evra za liniju tehnickog pregleda vozila do 3,5 t; • taksa od 2.000 evra za liniju tehnickog pregleda vozila iznad 3,5 t: • taksa od 300 evra za liniju tehnickog pregleda motora;

Formulari nuk është në dispozicion