REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikim (provimi) i stomatologëve

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Zhvillime Strategjike Shëndetsore

Qëllimi: Provimi i licencës është kusht për tu licencuar stomatologu si profesionist shëndetësor. Kjo bëhet që të garantohet cilësia e këtij shërbimi.

Përshkrimi: Personi i interesuar aplikon për provim në Zyrën e Bordit qendror për regjistrim dhe licencim. Bordi i përcakton anëtaret për Komision për certifikim të stomatologëve. Aplikuesi i nënshtrohet provimit në shëndetësi publike, legjislacion shëndetësor, mjekësi urgjente. Komisioni i provimit të licencës në afat prej 15 ditëve e cakton datën e provimit dhe në afat prej 5 ditëve pas mbajtjes së provimit kandidatëve të sukseshëm ju lëshon çertifikatën e provimit të licencës.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: I përhershëm

Organi i ankimimit: Ministria e Shëndetësisë Bordi Qendror për Regjistrim dhe Licencim

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri mbiemri i aplikuesit;
  • Data e lindjes;
  • Numri i telefonit:
  • Vendbanimi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 ditë + 5 ditë për paisje me certifikatë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Aplikacioni; (Origjinal)
  • Diploma; (Kopje e vertetuar)
  • Libreza e stazhit; (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaPagesë për provimTransfer bankar30 euro

Formulari nuk është në dispozicion