REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Autorizimi për import të alkoolit të denatyruar për përdorim në mjekësi

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është vënia nën kontrollë e importit të alkoolit të denatyruar për përdorim në mjekësi me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik.

Përshkrimi: Fillimisht aplikacionet nga kompanitë pranohen, pastaj protokolohen dhe shqyrtohen nga ana e shefit të Divizionit. Pas kësaj merret vendimi brenda afatit të caktuar ligjor.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 muaj

Organi i ankimimit: Bordi i Ankesave AKPM

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Barnat narkotike/ Vula e doganës / Nënshkrimi i zyrtarit doganor / Data
  • Emri i importuesit me narkotikë/ Numri i licencës për operim me narkotikë L1/ Data e skadimit
  • Personi i autorizuar i marketingut/ Emri Adresa Tel/Fax
  • Emri i Kompanisë transportuese me dokumentin mbështetës dhe deklarata
  • Emri dhe mbiemri i personit qe jep deklaratën, nënshkrimi dhe data

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Aplikacioni (Origjinal)
  • Certifikata e analizës për secilën seri (Origjinal)
  • Fatura / profatura (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaPagesë për Autorizim - 1% nga vlera totale e faturës Transfer bankar1000400070002508

Sharko formularët