REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Autorizimi për import të preparateve radiofarmaceutike

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është vënja nën kontrollë të importit të preparateve radiofarmaceutike për përdorim në mjekësi me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik.

Përshkrimi: Fillimisht aplikacionet nga kompanitë pranohen, pastaj protokolohen dhe shqyrtohen nga ana e shefit të Divizionit. Pas kësaj merret vendimi brenda afatit të caktuar ligjor.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 muaj

Organi i ankimimit: Bordi i Ankesave AKPM

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Barnat narkotike/ Vula e doganës / Nënshkrimi i zyrtarit doganor / Data
 • Emri i oportuesit me narkotikë / Numri i licencës për operim me narkotikë L1/ Data e skadimit
 • Bartësi i Autorizim Marketingut / Emri Adresa Tel/Fax
 • Prodhuesi / Importuesi
 • Emri i kompanisë transportuese
 • Dokumentacioni përcjellës
 • Deklaratë; Deklaruesit, Emri dhe mbiemri, Nënshkrimi, Data
 • Drejtori i kompanisë
 • Farmacisti përgjegjës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Certifikata e analizës për secilën seri (Origjinal)
 • Fatura / profatura (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaPagesë për Autorizim për import të preparateve radiofarmaceutike- 1% nga vlera totale e faturësTransfer bankar1000 4000 7000 2508

Sharko formularët