REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Registrovanje za prepakivanje proizvoda za zaštitu biljaka

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Qëllimi: Svrha ove procedure je da omoguci prepakivanje u razlicitim kolicinama proizvoda od poljoprivrednika.

Përshkrimi: Fizicka i pravna lica se prijavljuju za prepakivanje proizvoda za zaštitu biljaka pri Odeljenju za poljoprivredne politike i tržišta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja. Lice se može prijaviti za više vrsti prepakivanja proizvoda za zaštitu biljaka za razlicite kolicine u okviru iste prijave. Pijavni obrazac mora sadržati tacne podatke o vrstama proizvoda za zaštitu biljaka koji ce biti prepakivani, vrstama pakovanja i prepakovanim kolicinama. Nakon ispunjavanja i podnošenja dokumentacije, podnosilac prijave mora cekati 10 dana na odgovor.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja.

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Podaci o uvozniku (ime i prezime, adresa i mesto, telefon i adresa elektronske pošte;
 • Podaci o proizvodu za zaštitu biljaka;
 • Naziv radnje;
 • Aktivna supstanca (kategorija: herbicid, fungicid, insekticid, drugo (navedite kategoriju);
 • Količina uvezena;
 • Vrsta novog pakovanja;
 • Datum, Potpis lica odgovornog za prodaju PZB;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 10 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za prepakivanje; (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća; (Originalna)
 • Odobrenje proizvođača za pravo na prepakivanje PZB; (Originalna)
 • Uverenje o opštoj analizi BZP koje izdaje akreditovana laboratorija; (Originalna)
 • Uverenje o stručnoj spremi osoblja koje vrši prepakivanje (univerzitetska diploma iz agronomije, hemije ili tehnologije); (Kopija)
 • Uzorak nalepnice koja će biti priložena uz pakovanje PZB; (Overena kopija)
 • Model pakovanja; (Za pogled)
 • Zapisnik fitosanitarne inspekcije; (Originalna)
 • Ekološka saglasnost Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja; (Originalna)
 • Ekološka dozvola Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja (u roku od šest (6) meseci od dana dobijanja posebne dozvole za upotrebu BZP u malim količinama); (Originalna)
 • Dozvola za uvoz BZP; (Originalna)
 • Lista i količina za koju se planira prepakovanje; (Originalna)
 • Lista opreme koja je korišćena za prepakivanje malih količina BZP; (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataNaknada za registraciju; Prvi put 100 EUR Produženje 70 EURBankarski transfer1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion