REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikat o položenom ispitu

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Qëllimi: Svrha ove procedure je da certifikuje kandidate putem testa znanja.

Përshkrimi: Vlasnik ili operater BVS (kategorije 3 i 4) radi dobijanja odobrenja za letenje od UCVK moraju prethodno položiti BVS test znanja. Kandidat mora dostaviti pisani zahtev UCVK kako bi polagao test znanja u skladu sa pravilnikom 01/2017. UCVK ce doneti odluku o datumu ispita, te ce o tome obavestiti kandidata. Kandidat ce položiti ispit zanja ukoliko odgovori tacno na najmanje 75% pitanja. Nakon što kandidat položi test znanja, UCVK izdaje doticno uverenje. (Kategorija 3 - ukljucuje SAP, cija je radna težina 5 kg do 20 kg, uz maksimalnu visinu do 500 m, uz maksimalnu vazdušnu brzinu do 55 m/s i maksimalan radijus do 2 500 m; Kategorija 4 - ukljucuje SAP, ciji je operativni tovar od 20 - 150 kg, bez granice u smislu visine, brzine i radijusa)

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Neograniceno trajanje

Organi i ankimimit: Žalbena komisija, Uprava za civilnu aviaciju

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Prijava za test;
  • Lični podaci
  • Lični podaci

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Ispunjen obrazac (Originalna)
  • Dokaz o plaćenoj taksi za polaganje testa (Originalna)
  • Kopija pasoša ili lične karte podnosioca prijave (NEMA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataKandidat ce platiti naknadu u iznosu od 25 evra za kategoriju 3 i 50 evra za kategoriju 4 Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion