REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Pranimi i instruktorit për mallrat e rrezikshme

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është që instruktorët të cilët ligjërojnë programet fillestare dhe periodike të trajnimit për mallra të rrezikshme, si minimum, të plotësojnë kërkesat e përcaktuara me ligj.

Përshkrimi: Aplikuesi aplikon në AAC me të gjitha dokumentet e kërkuara dhe pas shqyrtimit të Komisionit, jepet përgjigja brenda afatit të caktuar.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 vite

Organi i ankimimit: KZAP në AACK

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Të dhëna mbi aplikuesin (emri, mbiemri, adresa, tel.)
  • Të dhëna mbi personin përgjegjës (emri, mbiemri, funksioni, adresa, tel.)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • CV (Origjinal)
  • Kopjen e diplomave dhe certifikatave përkatëse (NUK KA)
  • Dokumente tjera mbështetëse (NUK KA)
  • Pagesën e tarifës (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa50Transfer bankar

Sharko formularët