REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Odobrenje za program obuke za opasne materije

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Qëllimi: Svrha ove procedure je uspostavljanje i održavanje inicijalnih i periodicnih programa obuke za opasne materije od strane trenera za: a) rukovaoce opasnim otpadom, ukljucujuci lica koja pakuju i lica koja preuzimaju odgvornost kargo transporta; b) operatere; c) agencije koje, u ime operatera, vrše prijem, rukovanje, utovar, istovar, prenos ili druge vidove prerade kargo tovara ili pošte; d) agencije koje se nalaze na aerodromu, a koje, u ime operatera, procesuiraju putnike; e) agencije koje se ne nalaze na aerodromu a koje, u ime operatera, vrše usluge operaterske registracije za odlaske putnika; f) lica koja preusmeravaju tovar; g) agencije koje se bave pregledom putnika, rukovanjem prtljaga i/ili kargo prevoznika; i h) poštanske operatere.

Përshkrimi: Podnosilac prijave podnosi prijavu UCVK uz svu neophodnu dokumentaciju. Nakon što Komisija pregleda predmet, podnosiocu prijave se saopštava odgovor u zakonom propisanom roku.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: KZAP u okviru UCVK

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Podaci o podnosiocu prijave (ime, adresa, br. telefona)
  • Podaci o odgovornom licu (ime, prezime, radno mesto, adresa, broj telefona)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Prijava (Originalna)
  • Program obuke (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata400Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion