REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikacija organizacija koje pružaju obuku za rukovanje opasnim materijama

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Qëllimi: Svrha ove procedure je da certifikuje organizaciju koja namerava da obavi obuku o opasnim materijama.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja formular sa svim dokumentima predvidjenim zakonom i Autoritetom za civilno vazduhoplovstvo.. Formular i dokumentaciju pregleda direktor Usluga vazdušne navigacije. Rok za pregled je 60 dana od datuma podošenja prijave. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se sertifikat za organizaciju obuke, a potpisuje ga generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: KZAP u okviru UCVK

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Podaci o podnosiocu prijave (ime, adresa, br. telefona)
  • Podaci o odgovornom licu (ime, prezime, radno mesto, adresa, broj telefona)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Prijavni obrazac za izdavanje sertifikata za pružaoca obuke; (Originalna)
  • Organogram (Originalna)
  • Spisak stručne spreme za vodeće osoblje i instruktore (Originalna)
  • Opis učionica i drugih objekata (Originalna)
  • Opis programa obuke, uključujući priručnike, nastavne planove i programe, vremenske planove i nastavna sredstva (Originalna)
  • Opis sistema kontrole kvaliteta (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion