REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikat za rukovanje opasnim materijama

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Qëllimi: Svrha ove procedure je da odredi da ce opasne materije biti prihvacene i prosledjene samo onim licima (pošiljaocima, preusmeravacima tovara, operaterima zemaljskih transportnih usluga, kargo agentima i operaterima) kojima je UCVK izdala uverenje da mogu da obavljaju takve poslove, odnosno licima koja poseduju važeci sertifikat za rukovanje opasnim materijama.

Përshkrimi: Inspektor iz odseka za aerodrome ce, nakon prijave, proveriti obrazac i dodatne podatke. Rok za pregled je 60 dana od datuma podnošenja prijave. Nakon verifikovanja pune dokumentacije i inspekcije aerodroma, odsek za aerodrome preporucuje generalnom direktoru da izda odobrenje koje onda potpisuje generalni direktor.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: KZAP u okviru UCVK

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Podaci o podnosiocu prijave (ime, adresa, br. telefona)
  • Podaci o odgovornom licu (ime, prezime, radno mesto, adresa, broj telefona)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Organogram organizacije (Originalna)
  • Standardne radne procedure (ili drugi relevantan dokument) kojim se detaljno opisuje proces prijema i rukovanja kargo robom i/ili kargo robom koja sadrži opasne materije. (Originalna)
  • Spisak zaposlenih koji poseduju važeće sertifikate za rukovanje opasnim materijama (za kategorije 1, 2, 3 i 6) u skladu sa odredbom 1; 4.2 (tabela 1-4) Tehničkih uputstava. (Originalna)
  • Kopija važećih sertifikata za rukovanje opasnim materijama za zaposlene iz stavke 4.3 (NEMA)
  • Sertifikat vazduhoplova (eng. skraćenica: AOC) (ukoliko je primenljivo) (Originalna)
  • Specifikacije rada (ako je primenljivo). (Originalna)
  • Kopija dozvole / odobrenja / sertifikata koji operateru izdaje nadležni organ države operatera kojim se omogućava prevoz opasnih materija vazdušnim putem (ukoliko je primenljivo) (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion