REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Opšta ovlašcenja za pružanje mreža i / ili usluga elektronskih komunikacija

Regulatorni Autoritet za Elektronske i Postanske Komunikacije, Odeljenje za elektronske komunikacije

Qëllimi: Obaveštenje o pružanju usluga elektronske komunikacije i/ili mreža u Republici Kosovo i potvrda RAEPC o davanju saglasnosti za bavljenje ovom vrstom aktivnosti.

Përshkrimi: Ovlašceno lice podnosi prijavu, zahtev i pratecu dokumentaciju za pocetak elektronskih komunikacionih aktivnosti. Nakon dostavljanja pune dokumentacije, RAEPC izdaje odobrenje za vršenje usluga elektronskih komunikacija, te pristupa registraciji. Regulatorni Autoritet za elektronske i poštanske komunikacije na osnovu zahteva izdaje ovlascenje: 1. Opšte odobrenje za fiksnu telefoniju 2. Opšte odobrenje za fiksnu telefoniju 3. Opšte odobrenje za mobilnu telefoniju 4. Opšte odobrenje za javnu mobilnu telefoniju 5. Opšte odobrenje za iznajmljenu fiksnu telefoniju 6. Opšte odobrenje za mrežni prenos javnih satelitskih usluga 7. Opšte odobrenje za javne satelitske usluge 8. Opšte odobrenje za pružanje prenosa podataka - internet usluge 9. Opšte odobrenje za usluge sa dodatom vrednosti

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Potvrda se izdaje na neodreden vremenski period.

Organi i ankimimit: Nadležni sud

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

  • - Datum podnošenja prijave, naziv entiteta/preduzeća, broj registracije preduzeća i fiskalni br.
  • - Adresa kompanije
  • - Podaci o nadležnom licu, lični br, br. telefona, br. faksa, adresa
  • - opis predloženih usluga
  • - tip odobrenja za koje se podnosi prijava
  • - tip odobrenja za koje se podnosi prijava - primenljivi tehnički standardi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 5 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • 1. Obaveštenje o početku pružanja usluga elektronske komunikacije (Originalna)
  • 2. Uverenje o registraciji preduzeća i podaci o preduzeću (Overena kopija)
  • 3. Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPostupak prijave je besplatan

Formulari nuk është në dispozicion