REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikat za savetnike i ruralni razvoj

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Qëllimi: Svrha ove procedure je legalizovati savjetnike za poljoprivredu i ruralni razvoj za obavljanje savjetodavnih usluga za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Përshkrimi: Za obavljanje savetodavnih usluga za poljoprivredu i ruralni razvoj, osoba mora zatražiti sertifikaciju na Odsjeku za savjetodavne i tehnicke usluge. Na godišnjem nivou, Ministarstvo izdaje javni poziv za prijave za sertifikovanje kandidata koji ce pružati savetodavne usluge iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Oglas iz stava 1 ovog clana ce biti objavljen u najmanje dva (2) dnevna lista i na internet stranici Ministarstva. Komisiju za procenu i sertifikovanje savetnika cini pet 5 clanova. Oni ce ispitati dokumentaciju i obavestiti podnosioca prijave pisanim putem o ispunjenju kriterijuma i obuci u cilju sertifikovanja.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja.

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime, datum rođenja;
  • Adresa/ Telefon/ elektronska pošta Lični broj;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • lične karte; (Overena kopija)
  • Uverenje o stručnoj spremi; (Kopija)
  • Dokaz o radnom iskustvu; (Originalna)
  • Dokaz da se protiv lica trenutno ne vodi krivična istraga i da lice nije osuđivano za krivično delo; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata50 EURBankarski transfer

Formulari nuk është në dispozicion