REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ovlašcenje za trgovca robe sa akcizom

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je utvrdivanje ovlašcenog trgovca robe sa akcizom. Ovaj postupak vodi Carina Kosova.

Përshkrimi: Zahtjev operatora se dostavlja upravnom uredu za protokol Carine Kosova i prihvac´en od strane Sektora za ekonomski uticaj, popunjen sa potrebnim dokumentima, pregledan u zakonskom roku, a onda ovlašcenje potpisuje generalni direktor Carina Kosova

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nema vremenskog ogranicenja

Organi i ankimimit: Carine Kosova

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

 • Podnosilac prijave
 • Tip zahteva
 • Upotreba proizvoda sa akcizom
 • Objekat prijema robe
 • Bezbednost
 • Roba sa akcizom koja će biti deo ovlašćenja
 • Mesto i tip evidencije
 • Datum podnošenja inventara robe
 • Podaci o banci
 • Deklaracija
 • Ovlašćenje

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • PDV uverenje (Overena kopija)
 • Podaci o preduzeću, uključujući i kratak istorijat preduzeća i ekonomsku opravdanost pokretanja carinskog postupka. Pored ostalog, ovaj dokument mora sadržati: - Pun naziv preduzeća; - Ime i prezime vlasnika; - Kopiju lične karte vlasnika; - Listu ovlašćenih lica preduzeća; - Potpis ovlašćenih lica preduzeća; - Punu adresu preduzeća; - Druge adrese filijala preduzeća; - Ukupan broj zaposlenih; - Organizacionu strukturu preduzeća; - Relevantne informacije o porodičnim odnosima između zaposlenih u preduzeću; - Shematski prikaz lokacije preduzeća. - Norme proizvodnje - Bankarsku garanciju u iznosu obaveza za robu koja će biti predmet postupka (original); - Kopiju plana i posedovnog lista, uz potvrdu opštinskog katastra (kopija). (NEMA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion