REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Autorizimin për Tregtar të Mallërave Akcizor

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure ka të bëjë me themelimin e Tregtarit të Autorizuar të Mallrave Akcizore, e cila themelohet nga Dogana e Kosovës.

Përshkrimi: Kërkesa nga operatori dorëzohet në zyrën administrative për protokollim pranë Doganës së Kosovës dhe e cila pranohet nga Sektori i Procedurave me Ndikim Ekonomikë, kompletohet me dokumentet e nevojshme, shqyrtohet brenda afatit ligjor dhe pastaj nënshkruhet Autorizimi nga Udhëheqësi i Departamentit për Procedura dhe Akcizë.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Pa afat

Organi i ankimimit: Dogana e Kosovës

Afati i ankimimit: 30 ditë

Informatat e kërkuara

 • Aplikuesi
 • Lloji i kërkesës
 • Përdorimi i produkteve të Akcizës
 • Objektet në të cilat pranohet e akcizës
 • Siguria
 • Produktet e Akcizës që kanë për t’u vendosur nën autorizim
 • Vendi dhe lloji i evidencës
 • Data për dorëzimin e inventarit të produkteve
 • Të dhënat për bankën
 • Deklarata
 • Autorizimi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Certifikata e Regjistrimit të Biznesit (Kopje)
 • Certifikata e Numrit Fiskal (Kopje)
 • Certifikata e TVSH-së (Kopje)
 • Informatat në lidhje me biznesit ku do të paraqitet një historik i kompanisë si dhe arsyeja ekonomike për shfrytëzimin e procedurës doganore, ku veç tjerash ky dokument duhet përmbajtur: - Emrin e plotë të Kompanisë; - Emrin dhe Mbiemrin e Pronarit; - Kopjen e letërnjoftimit të Pronarit; - Listën e personave të autorizuar të Kompanisë; - Nënshkrimet e personave të autorizuar të Kompanisë; - Adresa e plotë e rezidencës së Kompanisë; - Adresat tjera të filialeve (degëve) të Kompanisë; - Numrin e përgjithshëm të punëtorëve; - Skemën organizative të Kompanisë; - Informata relevante mbi relacionet familjare të stafit të Kompanisë; - Skema se ku gjindet Kompanija. - Normativi i prodhimit - Garancioni bankar në vlerë të detyrimeve të mallit që planifikohet të mbahet në procedurë (origjinali); - Kopja e planit dhe lista poseduese e vërtetuar nga zyra kadastrale komunale. (NUK KA)
Pa pagesë