REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ovlašcenje za vanjsku preradu

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Qëllimi: Svrha ovog postupka je oslobadjanje od uvoznih dažbina iz drugih zemalja te robe koja se proizvodi od domacih dobara koji su prethodno izvezeni. Ovo omogucava preduzecima da koriste najniže cene rada van Kosova, a istovremeno podsticu upotrebu domacih sirovina za preradu gotovih proizvoda. Roba se takode može privremeno izvoziti kako bi se podvrgnut onim procesima koji nisu na raspolaganju na Kosovu. Ovaj postupak takode omogucava da se neispravna roba vraca u inostranstvo da bi se popravila ili zamenila ekvivalentnom robom u okviru Standardni sistem razmene (SKS).

Përshkrimi: Prijava se podnosi administrativnoj kancelariji za protokol, prihvacena od strane Sektora za postupke i ovlaštenja, koja se nakon toga popunjava potrebnim dokumentima, razmatra u zakonskom roku. Ovlašcenje potpisuje direktor poreza i postupaka za akcize, Carina Kosova.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 -3 godina

Organi i ankimimit: Carine Kosova

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Sistem gde je smeštena klasifikovana roba
 • Period važenja ovlašćenja (datum za koji biste hteli da bude početni datum važenja ovlašćenja, kao i datum isteka ovlašćenja)
 • Roba koja će biti predmet postupka za obradu u inostranstvu (carinska šifra, opis, količina, vrednost)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • PDV uverenje (Overena kopija)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Lista preduzeća sa Kosova (dobavljači i potrošači) sa kojima se očekuje saradnja (Overena kopija)
 • Podaci o preduzeću, uključujući i kratku istoriju preduzeća/nevladine organizacije, kao i ekonomsku opravdanost takvog postupka. (Overena kopija)
 • Lista preduzeća sa Kosova (dobavljači i potrošači) sa kojima se očekuje saradnja (Originalna)
 • Dokaz o izmirenim obavezama prema PUK (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • Bankarska garancija (Overena kopija)
 • Kopija plana i posedovnog lista, uz potvrdu opštinskog katastra (Overena kopija)
 • Roba mora biti takva kako bi se lako mogla identifikovati, bilo da se nalazi u završnom obliku ili u delovima u skladu sa normativima (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion