REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikatë për minandezës

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është pajisja me licencë për minandezësit të cilë dëshirojnë ta aplikojnë profesionin e tyre.

Përshkrimi: Personat fizikë janë të obliguar t’i plotësojnë formularët e posaqëm dhe e bashkëngjesin dokumentacionin e nevojshëm sipas formularit.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 15 ditë

Organi i ankimimit: Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe mbiemri
 • Adresa
 • Dokumenti identifikues
 • CV

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Personi i cili dëshiron të kualifikohet për kryerjen e punëve, duhet të ketë së paku kualifikim të mesëm paraprak dhe tri vjet përvojë pune në vendet e punës ku përdoret procesi teknologjik i minim-plasjes; (Origjinal)
 • Të ketë dëshmi të trajnimit teorik dhe praktik për kryerjen e punëve (Origjinal)
 • Mosha e lejuar për certifikim duhet të jetë prej 22 deri 45 vjet, kurse ata të cilët janë aktiv në minera deri në 55 vjet (Origjinal)
 • Të ketë certifikatën e kontrollimit sistematik mjekësor, jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj e cila është periodike (Origjinal)
 • Të ketë dëshminë se ka punuar në vendet e punës me rrezikshmëri të punëve si ato të cekura në pikën II (Origjinal)
 • Të ketë certifikatën për dhënien e ndihmës së parë (Origjinal)
 • Të ketë certifikatën për dhënien e ndihmës së parë (Origjinal)
 • Të ketë dëshminë e identitetit (kopjen e letërnjoftimit); (Origjinal)
 • Të ketë dëshmi se kundër tij nuk është zhvilluar hetuesi nga ndonjë gjykatë (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa35

Sharko formularët